Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Мета дисципліни -формування у студентів знань, навичок та уміння згідно ОКХ, які дозволяють здійснювати впровадження при проектуванні електричних апаратів різних енергетичних схем та пристроїв, що підвищують надійність та функціональні можливості цих апаратів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • фізичні процеси, що відбуваються в електричних апаратах та методи їх аналізу;
 • принципи роботи основних елементів електричних апаратів та співвідношення для їх розрахунків;
 • принципи роботи основних груп електричних апарапв, які використовуються в системах електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, електропостачання промислових підприємств при автоматизації виробничих процесів та електропривода;
 • основні напрями застосування електричних апаратів, їх вибору та експлуатації;
 • особливості розробки та застосування електричних апаратів у енергоємному виробництві, апаратних та програмних засобів його управління.

вміти: 

 • здійснювати дослідження та розрахунки основних елементів електричних апаратів
 • здійснювати грамотний і обгрунтований вибір електричних апаратів для електричних систем та їх експлуатацію;
 • здійснювати настроювання електричних апаратів, встановлення та регулювання їх уставок
 • набути навички інженерної діяльності, а саме:
 • розпізнавати, аналізувати і описувати конкретні апарати на функціональному, конструктивному та структурному рівнях, визначати принцип дії, перелік вимог та критеріїв оцінки;
 • формулювати послідовність дій своєї діяльності. націлену на отримання кінцевого результату з урахуванням обмежень у часі, інформації, рівні особистої кваліфікації та інших ресурсах;
 • складати моделі об'єкту дослідження (фізичні, аналітичні, графічні тощо) і працювати з ними:
 • формулювати, оцінювати та захищати отримані результати, тобто мати впевненість особисту точку зору.
 • складати звіти за результатами роботи;
 • вміти ефективно працювати з людьми. задавати питання та спілкуватися:
 • бути об'єктивним мати почуття відповідальності, творчого незадоволення та відсутносп обмеженості поглядів. 

 

Методичне забезпечення

 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електрообладнання енергоємних виробництв» для студентів спеціальності 7.092204 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв всіх форм навчання / Укл.: О.І. Афанасьєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електрообладнання енергоємних виробництв» для студентів спеціальності 7.092204 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: О.І. Афанасьєв. – Запоріжжя: ЗНТУ,2008. 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Змістових модулів – 4 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
4-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 162 7-й  
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  32 год.  
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
16 год.  
Самостійна робота
114 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен