Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок дослідження електромагнітних перехідних процесів, застосування математичних методів в розрахунках електромагнітних перехідних процесів.

Завдання: глибоке засвоєння студентами знань з причин  виникнення електромагнітних перехідних процесів та їх фізичної природи і як впливають координати перехідних процесів на роботу електроенергетичної системи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

 • основи теорії електромагнітних перехідних процесів;
 • математичні моделі основних силових елементів енергосистеми;
 • методи розрахунку електромагнітних перехідних процесів;
 • особливості протікання електромагнітних перехідних процесів в синхронних генераторах, трансформаторах, довгих лініях, передачах постійного струму та в інших елементах енергосистеми та методи їх аналізу з застосуванням сучасного математичного апарату;
 • методи та алгоритми розрахунку струмів короткого замикання в розгалужених високовольтних мережах, в розподільчих мережах та системах електропостачання;
 • алгоритми розрахунку у фазових та симетричних координатах несиметричних коротких замикань та складних видів пошкоджень.

 

вміти:

 • формувати математичні моделі елементів енергосистеми та будувати на їх основі відповідні схеми заміщення у фазових та симетричних координатах;
 • визначати параметри елементів схеми;
 • вибирати методи розрахунку, адекватні поставленій задачі;
 • розраховувати електромагнітні перехідні процеси, передусім струми короткого замикання, з використанням ЕОМ;
 • враховувати під час розрахунку складні взаємоіндуктивні зв'язки, зміну коефіцієнтів трансформації трансформаторів, пристрої регулювання напруги, кути зсуву між ЕРС генераторів, нелінійні характеристики елементів схеми тощо;
 • аналізувати отримані результати та давати їм відповідну фізичну інтерпретацію;
 • будувати векторні діаграми, криві спаду струму короткого замикання та епюри напруг;
 • оцінювати до яких похибок можуть призвести ті чи інші припущення та спрощення.

Провідний викладач дисципліни: Шрам О.А.  доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -                   

Семестр

Загальна кількість годин – 162

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

48 год.

12 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

16 год.

8 год.

Самостійна робота

82 год.

140 год.

Індивідуальні завдання:    год.

Вид контролю: залік