Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів уявлень про основні фізичні процеси і явища, які виникають в електрорадіоелементах; властивості і параметри електрорадіоелементів, їх зв'язок з матеріалами, конструкцією, технологією виготовлення та експлуатаційними особливостями радіоелектронної апаратури.

Завдання. Вивчення дисципліни має прищепити студентам системний підхід до вибору компонентів та матеріалів для побудови електричних схем та пристроїв. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

– здатність працювати в команді (ЗК-6);

– навики здійснення безпечної діяльності (ЗК-9).

фахові компетентності:

– здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4);

– готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з радіотехніки (ПК-14).

Очікувані програмні результати навчання:

– здатність використовувати принципи побудови та фізичні основи роботи, характеристики та параметри напівпровідникових приладів та елементів мікроелектроніки, прийоми аналітичних досліджень в області компонентної бази радіо та телекомунікаційної апаратури.

– грамотно застосовувати термінологію галузі радіотехніки (РН-7);

– спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною та англійською мовами (РН-10);

– застосування фундаментальних і прикладних наук для аналізу та процесів, що відбуваються в радіотехнічних компонентах (РН-13);

– застосування розуміння основних властивостей компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування радіотехнічних систем і пристроїв  (РН-14);

– знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18);

– вмінням вибирати електро-радіоелементи з урахуванням конструктивних, технологічних та експлуатаційних особливостей апаратури;

– вмінням оформляти документацію при розробці електричних схем радіотехнічних пристроїв.

Викладач дисципліни:

Самойлик Сергій Сергійович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.ф.-м.н.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 120

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

75 год.

110год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

 залік