Ви є тут

Головна

Мета: надати студентам можливість здобути професійну компетентність у сфері підготовки та проведення психологічного експерименту

Завдання: допомогти студентам: отримати та поглибити знання про науку, наукову методологію та парадигму, психологічне експериментування, сучасні методи психологічного дослідження, проблеми його планування, проведення, інтерпретації; сформувати уміння знаходити ідею дослідження, самостійно планувати, розробляти і реалізовувати програму дослідження, обробляти, аналізувати, інтерпретувати і подавати результати згідно обраного методологічного підходу, базової теорії.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

визначення наукового методу пізнання;

принципи та структуру наукового дослідження;

характерні риси метода експерименту;

типи експерименту;

психологічні аспекти психологічного експерименту;

різновиди вимірювання у психології;

умови надійності та валідності психологічного експерименту;

взаємодію методів спостереження та експерименту;

умови застосування емпіричних методів;

вміти:

сформулювати проблему для психологічного дослідження;

розробити програму експериментального дослідження;

організовувати та проводити психологічний експеримент;

застосовувати статистичні методи перевірки експериментальних гіпотез;

представляти результати дослідження у звіті;

удосконалити навички самостійної роботи з інформаційними джерелами та літературою (критичний аналіз, структурування матеріалу тощо), ефективного спілкування й поводження в конфліктній ситуації, категоризації соціальних феноменів.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання «Експериментальне дослідження» Семестр
Загальна кількість годин – 120 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 24 год. 4 год.
Практичні
12 год. 2 год.
Семінарські
12 год. 0 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
48 год. 90 год.
Індивідуальні завдання:
24 год. 24 год.
Вид контролю: екзамен

 

Дисципліну викладає:

Хрустальова М.С., доцент кафедри психології, к. політ. н., доцент