Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіко-математичні моделі та методи» є формування  системи  теоретичних знань і практичних навичок з моделювання економічних явищ.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіко-математичні моделі та методи» є:

-  вивчення сучасних теоретичних основ моделювання економіки;

-  освоєння технологій оптимізації і моделювання ринкових відносин;

-  формування  умінь  моделювати  поводження  учасників  ринкових відносин.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-  принципи  системного  підходу.  Стадії  й  методи  економіко-математичного моделювання; 

-  основні  питання  про  функцію  корисності  і  її  властивості.  Функції корисності фон Неймана-Моргенштерна;

-  принципи моделювання поводження споживачів на конкурентних ринках. Мати уяву про неокласичну задачу споживання;

-  основи виробничих угрупувань і виробничі функції;

-  моделі попиту та пропозиції на ринку одного товару;

-  найпростіші моделі ринків;

- глобальні моделі виробництва та споживання.

вміти:

- проводити  моделювання  зам  допомогою  методів  лінійного програмування;

- проводити  моделювання  поводження  споживачів  на  конкурентних ринках;

- визначати основні виробничі угрупування і виробничі функції;

- визначати форми найпростіших моделей ринків;

- обробляти глобальні моделі виробництва та споживання.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    120    годин /    4   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - РГР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.е.н. Бойко О. В., доцент, к.т.н. Ярова Л. В.