Ви є тут

Головна

НЧ  Економіка праці і соціально-трудові відносини

Мета: формування системи знань з теоретико-методологічних та соціально-економічних  питань трудових відносин у суспільстві

Завдання вивчення дисципліни: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці і соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері;  дати студентам загальні ґрунтовні навички наукового аналізу соціально-трудових процесів на всіх рівнях, викликати у них інтерес до наукових досліджень у цій сфері; сформувати у студентів науково обґрунтовані, адекватні реальності, раціональні знання про процеси, явища й тенденції у соціально-трудовій сфері в нашій країні: трудовий потенціал, людський капітал, людський розвиток, ринок праці, зайнятість і безробіття, соціально-трудові відносини, організаційні, економічні й соціальні компоненти процесу праці; навчити студентів використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціально-трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях  сприяти вихованню раціонального ставлення до власного трудового потенціалу, нарощуванню і ефективному використанню людського капіталу, забезпеченню конкурентоспроможності кожного на ринку праці, усвідомленню необхідності досягати реалізації своїх інтересів у сфері праці

Предмет: сукупність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної діяльності

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати праця як сфера життєдіяльності і головний фактор виробництва; трудові ресурси і трудовий потенціал на різних рівнях управління ними;  соціально-трудові відносини і механізм функціонування системи соціально-трудових відносин, а також соціальне партнерство;  ринок праці і його регулювання, соціально-трудові відносини зайнятості;  організація і нормування праці; ефективність і продуктивність праці, її планування; політика доходів і оплати праці; аналіз, звітність та аудит у сфері праці; моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент дослідження, регулювання й удосконалення соціально-трудових відноси; міжнародне регулювання соціально-трудових відносин..

Підготовлений фахівець повинен вміти: вирішувати проблеми побудови системи статистичних показників сфери соціально-трудових відносин; володіти методами формування механізму функціонування системи соціально-трудових відносин; застосовувати методологію комплексного статистичного аналізу масових явищ і процесів, які відбуваються  у сфері соціально-трудових відносин на різних рівнях управління, тенденцій їх розвитку та взаємообумовленості; володіти методами аналізу та планування трудових ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків у сфері соціально-трудових відносин, напрямів розвитку трудового потенціалу підприємства; використовувати інструментарій обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації чисельності персоналу підприємства; аналізувати та планувати ефективність, продуктивність та результативність використання трудового потенціалу, трудових ресурсів, персоналу.

Змістовий модуль І. Економічні й соціальні компоненти трудового потенціалу.

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни.

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.

Тема 3. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва

Змістовий модуль ІІ. Соціально-трудові відносини та їх регулювання.

Тема 4. Соціально-трудові відносини як система.

Тема 5. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти.

Тема 6. Соціальне партнерство.

Змістовий модуль ІІІ. Ринок праці як сфера трудової реалізації людини.

Тема 7. Ринок праці і його регулювання

Тема 8. Соціально-трудові відносини зайнятості.

Змістовий модуль ІV. Організаційні й соціальні компоненти процесу праці.

Тема 9. Планування праці

Тема 10. Організація праці

Змістовий модуль V. Економічні компоненти процесу праці.

Тема 11. Продуктивність і ефективність праці

Тема 12.  Політика доходів і оплати праці.

Тема 13. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці.

Змістовий модуль VІ. Регулювання, удосконалення та розвиток соціально-трудових відносин.

Тема 14. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин.

Тема 15. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Тема 16. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

67 год.

97 год.

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 45 год.

Вид контролю: письмовий екзамен