Ви є тут

Головна

ВЧС Економіка нерухомості

Мета: надання знань з теорії і практики про категорії економіки нерухомості, зміст основних понять, що регулюють економічні та похідні від них суспільні відносини.

Предметом вивчення дисципліни є процеси і методи формування та оцінювання нерухомості.

Завдання вивчення дисципліни:  формулювання понятійного апарату, що становить основу ринку нерухомості; розкриття основного змісту, визначення сутність та основних ознак об'єктів нерухомості; викладення сутності ринку нерухомості; розгляд питань, пов'язаних з державною реєстрацією прав та угод з нерухомістю; визначення принципів та форм інвестування та фінансування об'єктів нерухомості; формування навичок роботи на ринку нерухомості.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: сутнісні характеристики нерухомості як об'єкта угод, особливості укладення угод з нерухомістю; методи оцінки нерухомості і визначення ціни; основні види операцій та їх оформлення на ринку нерухомості; прибутковість (витрати) від операцій з нерухомістю та їх оптимізація; теоретичні основи і закономірності функціонування ринкової економіки; законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують фінансово-економічну діяльність підприємства; основи трудового законодавства; принципи прийняття та реалізації управлінсько-економічних рішень; сутнісні характеристики нерухомості як об'єкта угод, особливості укладення угод з нерухомістю; методи оцінки нерухомості і визначення ціни; основні види операцій та їх оформлення на ринку нерухомості; дохідність (витрати) від операцій з нерухомістю та їх оптимізація.

Підготовлений фахівець повинен вміти: володіти спеціальною економічної термінологією і лексикою спеціальності; основами правових знань у сфері нерухомості; знаннями основ державного регулювання ринку нерухомості; навичками здійснення державної реєстрації прав на конкретний об'єкт нерухомості; необхідними азами по оптимізації прийнятих рішень.

Змістовий модуль І. “Економічна сутність нерухомості”.

Тема 1. Сутність і зміст економіки нерухомості. Об'єкти нерухомості та їх реєстрація

Тема 2. Ринок нерухомості як частина інвестиційного ринку

Змістовий модуль ІІ. “Теоретичні основи оцінки об’єктів нерухомості”.

Тема 3. Вартість і ціна нерухомості. Методи і способи їх визначення.

Тема 4. Основні операції на ринку нерухомості.

Тема 5. Іпотека і її види.

Змістовний модуль ІІІ. “Учасники, правові відносини на ринку нерухомості. Ефективність об'єкта нерухомості”.

Тема 6. Характеристика суб'єктів ринкових операції з нерухомістю.

Тема 7. Державні органи управління та регулювання операцій з нерухомістю.

Тема 8. Система показників діяльності за операціями з нерухомістю.

Тема 9. Доходи і фактори, що визначають їх формування за операціями з нерухомістю.

Тема 10. Методи визначення ефективності нерухомості на різних стадіях її створення та функціонування.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 3

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 4 -й, 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 40 самостійної роботи студента –82 Освітній ступень: Бакалавр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
80 год. 112 од.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік