Ви є тут

Головна

НЧ Економіка і організація інноваційної діяльності

Мета: засвоєння знань щодо інноваційної спрямованості стратегії й тактики розвитку виробництва, інноваційної політики фірми, принципів і чинників її розвитку, форм інновацій, методів та інструментарію їх створення і способів реалізації.

Предметом вивчення дисципліни є інноваційна діяльність підприємства.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення інноваційних процесів, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: сутність інновацій та інноваційної діяльності; класифікації інновацій та характерні риси життєвого циклу інновацій; інструменти державної підтримки інноваційної діяльності; сутність та складові елементи інноваційної політики підприємства; ключові аспекти стратегічного та оперативного менеджменту інноваційної діяльності; складові та механізм управління інноваційним розвитком підприємства; сутність та особливості сучасних організаційних форм інтеграції науки і виробництва; умови виникнення попиту на інновації та методи його визначення; сутнісні характеристики моніторингу інновацій та джерела інноваційних можливостей підприємства; форми і джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства; пріоритетні напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємства; сутнісний зміст фаз та етапів інноваційного проекту; методичні засади оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства; особливості розробки і реалізації програм комерціалізації інноваційних продуктів.

Підготовлений фахівець повинен вміти: визначати етапи та параметри життєвого циклу інновацій, впроваджуваних або розроблюваних підприємством; використовувати передбачені законодавчо-нормативною базою державні пільги та преференції щодо інноваційної діяльності підприємства; розробляти інноваційну стратегію та визначати основні напрямки інноваційної політики підприємства; управляти інноваційними процесами та інноваційним розвитком підприємства; обирати ефективну форму взаємодії науки і виробництва; визначати та формувати попит на інновації; оцінювати за організовувати інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства; обґрунтовувати джерела фінансування інноваційної діяльності і напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємства; обґрунтовувати та організовувати реалізацію інноваційних проектів; комплексно оцінювати ефективність інновацій та розробляти програми їх комерціалізації.

Змістовий модуль І. Теоретично-організаційні засади та ефективність інноваційної діяльності.

Тема 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку.

Тема 2. Сутнісна характеристика інноваційних процесів.

Тема 3. Особливості процесу створення та формування попиту на інновації.

Тема 4. Інноваційна політика підприємства.

Тема 5. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства.

Тема 6. Система управління інноваційними процесами.

Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій.

Тема 8. Фінансування інноваційних процесів.

Тема 9. Державне регулювання інноваційної діяльності.

Тема 10. Стимулювання інноваційної діяльності.

Тема 11. Моніторинг інновацій.

Тема 12. Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 1

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 8 -й, 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 40 самостійної роботи студента –80 Освітній ступень: Бакалавр 20 год. 4 год.
Практичні, семінарські
20 год. 4 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
80 год. 112 од.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік