Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка будівництва» є формування у студентів системного мислення в реалізації головної функції ринкової економіки – реалізації продукції та отримання максимальних прибутків при ефективному господарюванні будівельних підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка будівництва» є:

керуючись нормативними матеріалами, використовуючи проектні данні, в умовах проектної організації: аналізувати кошторисну документацію об'єктів будівництва; складати локальні кошториси на різні види робіт; виконувати економічні розрахунки ефективності впровадження у будівельне виробництво енергозберігаючих заходів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні поняття предмету; економічні основи удосконалення організаційних форм управління будівництвом; економічну ефективність і планування капітальних вкладень і будівельного виробництва; економіку будівельного проектування і ефективності впровадження нової техніки у будівництво; ресурси будівництва і підвищення ефективності і використання та посилення економічного стимулювання у будівництві.

вміти: скласти калькуляцію; розрахувати одиничну вартість; розрахувати локальну кошторисну смету; розрахувати об’єктний кошторис; розрахувати договірну ціну; розрахувати ЧДД; розрахувати ІД; розраховувати  ВНД, розрахувати заробітну платню; розрахувати строк окупності; визначати вартість основних фондів; визначати вартість оборотних фондів (землю).

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     90    години /    3   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі.