Ви є тут

Головна

ВЧС Економічний ризик і методи його вимірювання

Мета дисципліни: вивчення та набуття практичних навичок з класифікації, вимірювання та мірам діяння у зв’язку з економічним ризиком.

Предметом вивчення дисципліни єекономічний ризик та методи його вимірювання.

Завданнявивчення дисципліни: вивчення можливих економічних ризиків та їх класифікація; вивчення методів оцінки та розрахунків ризиків; ознайомлення з методами захисту від ризику й управління ризиками; ознайомлення з соціально-політичними, адміністративно-законодавчими, виробничими, фінансовими та маркетинговими ризиками; ознайомлення з ризиками у ракурсі інтелектуальної власності; ознайомлення з основами психології ризику.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: природу, основних характеристик та класифікації ризиків; принципи аналізу ризику; соціально-політичних, виробничих, фінансових та комерційних ризиків; підходидоякісноїікількісноїоцінки ризиків; методи аналізу й розрахунків ризиків; основи психології ризику, боротьби з внутрішніми правопорушеннями та захисту фірми (банку, підприємства) від вірогідних ризиків.

Підготовлений фахівець повинен вміти: класифікувати ризики та встановлювати ступінь ризику; вибирати варіант вкладення капіталу з меншою ступеню ризику; вибрати спосіб зниження ступеню ризику, придатний у даній господарчій ситуації; прийматирішеннящодо запобігання, усунення, скорочення, протистояння та страхування ризику.

Змістовий модуль І “Теоретичні та методичні аспекти вимірювання економічного ризику”.

Тема 1. Природа ризиків та їх класифікація.

Тема 2. Оцінка ризиків.

Тема 3. Соціально-політичні і адміністративно-законодавчі ризики.

Тема 4. Виробничі ризики.

Тема 5. Фінансові ризики.

Тема 6. Маркетингові (комерційні, реалізаційні) ризики.

Тема 7. Керування ризиками.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 1

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 4 -й, 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента –66 Освітній ступень: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
66 год. 84 од.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік