Ви є тут

Головна

Мета - надання майбутньому спеціалісту чіткого розуміння про моделі і методи та програмні засоби для роботи із дискретними структурами, зокрема при вирішенні завдань побудови інтелектуальних систем.

Завдання - є надання студентам комплексу знань, необхідних для розуміння проблем, які виникають під час побудови та при використанні сучасних програмних систем, що вирішують інтелектуальні завдання, та ознайомити студентів з основними принципами побудови дискретних структур. У процесі вивчення дисципліни у студента повинні сформуватися знання, уміння та навички, необхідні для створення програмних засобів із застосуванням дискретних структур та методів виведення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • найпростіші методи доказу;
 • визначення обчислювальної складності;
 • основи елементарної теорії чисел;
 • формально-логічні засади програмних систем;
 • етапи проектування і принципи побудови баз знань експертних систем;
 • математичні методи подання знань в експертних системах;
 • стратегії та методи виведення для моделей подання знань;

вміти:

 • проектувати елементи математичного та лінгвістичного забезпечення обчислювальних систем;
 • проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем;
 • розробляти семантичні портали знань;
 • розробляти та застосовувати моделі подання знань, стратегії логічного виведення, технології інженерії знань, технології та інструментальні засоби побудови інтелектуальних систем;
 • вибирати формальний апарат для подання знань в умовах розробки експертних систем, виходячи з особливостей застосувань;
 • аналізувати та застосовувати існуючі, а при необхідності створювати нові, засоби реалізації дескриптивних моделей та стратегій і методів виведення для логічних, продукційних, мережних та об’єктних моделей подання знань в умовах автоматизованого або неавтоматизованого проектування за допомогою сучасних програмних і технічних засобів, використовуючи процедури вибору та проектування;
 • будувати продукційну модель знань для розв’язання задач з області штучного інтелекту за допомогою формальних мов, використовуючи факти та правила;
 • здійснювати вибір програмних засобів для створення баз знань;
 • розробляти бази знань за інформацією, отриманою з різноманітних джерел або експертів в умовах багатоекспертного середовища за допомогою мов подання знань, мов програмування штучного інтелекту, використовуючи методи виведення і прийняття рішень з нечіткими та конфліктуючими знаннями, методи оптимізації рішень;
 • розробляти оцінювати та використовувати стратегії та методи виведення для логічних, продукційних, мережних та об’єктних моделей подання знань в умовах розробки систем штучного інтелекту.