Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Динаміка  будівельних конструкцій»  є надання студентам теоретичних знань, щодо  проектування  конструкцій цивільних і промислових будівель з врахуванням динамічних впливів, включаючи їх розрахунки, у тому числі з застосуванням комп’ютерних  технологій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Динаміка будівельних конструкцій»  є:

- здобуття теоретичних знань з  питань  динамічних  навантажень, видів  коливань, динамічних характеристик систем;

- здобуття  теоретичних знань  щодо  сейсмостійкості  будівель і споруд, сейсмічного районування;

- оволодіння  навичками  складання  розрахункових схем каркасів будівель, визначення  сейсмічних навантажень;

- оволодіння  навичками розрахунків  каркасів  будівель  на дію сейсмічних сил з  застосуванням обчислювального  комплексу  «ЛІРА»;

- оволодіння  навичками  конструювання металевих і залізобетонних  конструкцій, які працюють  в  умовах  сейсмічності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- види  динамічних  навантажень, види  коливань, динамічні характеристики  систем;

- основні  принципи  складання  розрахункових  схем будівель для розрахунків  з  врахуванням коливань; 

- особливості розрахунків  будівель і споруд з врахуванням сейсмічного діяння;

- особливості конструювання та розрахунку елементів  будівель і споруд, що працюють в умовах сейсмічності.

вміти: визначити розрахункову  сейсмічність району,будівельного майданчику, будівлі;

- обрати  розрахункову схему будівлі з врахуванням  сейсмічного навантаження;

- виконувати  розрахунки будівель на сейсмічне діяння з застосуванням ОК «ЛІРА»;

- аналізувати  отриманні динамічні характеристики  системи;

- виконувати розрахунки окремих конструкцій  каркасів з врахуванням  сейсмічності.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     90    годин /    3   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання – ДКР, рубіжні тестові контролі..

Викладач – – професор, к.т.н. Жван В. Д.