Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Договори та підряди в будівництві» є дати студентам необхідні знання по різним видам договорів на виконання робіт у галузі проектування, будівництва, монтажу устаткування та його налагодження.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Договори та підряди в будівництві» є:

- керуючись державними  нормами та іншими нормативними матеріалами України, що регламентують закупівлі в умовах підприємства: володіти основними методами організації та проведення закупівель;

- розробляти план закупівель під реальний проект і здійснити управління закупівлями; організувати та проводити конкурсні торги щодо закупівель товарів, робіт (послуг);  оформляти документи на участь у конкурсних торгах; підготовувати проекти контрактів для документації конкурсних торгів; оцінювати пропозиції, які представлені для забезпечення проекту ресурсами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: методи взаємовідносин між учасниками будівельного процесу на базі договорів підряду.

вміти: класифікувати договори підрядного типу відповідно до характеру робіт і сфери їх виконання; навчитися  застосовувати  набуті  знання  у  практичній  діяльності.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   60  години /  2  кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - рубіжні тестові контролі.