Ви є тут

Головна
Прізвище: Арабаджиєв
 
Ім'я: Дмитро
 
По батькові: Юрійович
 
Посада: завідувач кафедри загальноправових та плітичних наук
 
Участь у роботі рад і державних структур: Запорізька обласна державна адміністрація (радник голови)
 
Науковий ступінь: доктор політичних наук
 
Вчене звання: професор
 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4772-081X

Обліковий запис науковця (Google Scholar): 8nAfJG8AAAAJ

Освіта: вища
Запорізький державний університет, факультет соціології та управління (нині Запорізький національний університет) за спеціальністю “Соціальна робота”,  дипломом з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «соціолог»
 
Дисертації:
Кандидатська дисертація зі спеціальності – 23.00.03 – «політична культура та ідеологія»:
«Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості», рік  захисту – 2006, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Докторська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
«Громадський моніторинг виборчого процесу: концептуальні засади і технології практичного застосування», рік захисту – 2014, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
 
Наукові інтереси:
громадський моніторинг за виборчим процесом;
проблеми регіональної, національної та громадянської ідентичності населення сучасної України;
прикладні методи політичних досліджень
 
Дисципліни, які викладає:
Вступ до спеціальності
Основи демократії
Методологія плітичних досліджень
Євроінтеграційні реформи і децентралізація
 
Основні наукові роботи (публікації):
Колективні монографії, навчальні посібники:
1. Арабаджиєв Д. Ю. Громадський моніторинг за виборчим процесом в Україні [Текст]: монографія / Д. Ю. Арабаджиєв. – Запоріжжя: «Просвіта», 2014. – 314 с.   Монографії в співавторстві
2. Зв’язки з громадськістю: історико-теоретичні аспекти [Текст]: монографія / О. А.Агарков, Д. Ю. Арабаджиєв, Т. В. Єрохіна, В. М. Попович. – Запоріжжя: «Просвіта», 2013. – 264 с.
3. Перспективи та напрямки модернізації політичної системи України [Текст]: монографія / за ред. д.політ.н., проф. О.М. Кіндратець / Д. Ю. Арабаджиєв // Розділ 9. Громадський моніторинг виборчого процесу в Україні – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – 338 с.
4. Технології соціальної роботи [Текст]: Навчальний посібник з грифом МОН України.  / О. А.Агарков, Д. Ю. Арабаджиєв, Т. В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В. М. Попович. – Запоріжжя: вид. комплекс АТ «Мотор-Січ», 2015. – 487 с.
 
Статті в наукових фахових виданнях
1. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації як фактор розвитку громадянського суспільства [Текст] / Д. Ю. Арабаджиєв // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Т. 16, випуск 10. – С. 720–728, Одеса 2011. 
2. Арабаджиєв Д. Ю. Основні концептуальні підходи дослідження неурядових організацій [Текст] / Д. Ю. Арабаджиєв // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2011. – № 3. – С. 19–23, Київ, 2011.
3. Арабаджиєв Д. Ю. Соціокультурні тренди і український контекст патріотичного виховання молоді [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2011. – № 3 (77)  – С.87–91, Дніпропетровськ 2011.
4. Арабаджиєв Д. Ю. Особливості функціонування груп інтересів: українські реалії та перспективи [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех ; Нац. пед. Ун-т імені М. П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – 2011. – Вип.99. – С. 254–263, Київ 2011.
5. Арабаджиєв Д. Ю. Порівняльний аналіз розвитку неурядових організацій Республіки Польща та Угорської Республіки [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2012. – № 1. – С.85–92, Київ 2012.
6. Арабаджиєв Д. Ю. Моніторинг політичної та громадянської ідентичності студентської молоді: регіональний аспект [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2012. – № 7 (87)  – С.101–105, Дніпропетровськ 2012.
7. Арабаджиєв Д. Ю. Громадський моніторинг: структура, функції, завдання [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Політичний менеджмент: наук. журнал / Голов. ред. Ю.Ж. Шайгородський. – 2012. – № 4–5. – С. 80–88, Київ, 2012.
8. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації в політичній системі сучасного суспільства [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / відп. ред. О. В. Бабкіна. – 2012. – Випуск 9. – С. 50–56, Київ, 2012.
9. Арабаджиєв Д. Ю. Аналіз процесу формування органів влади в Україні як одного з базових елементів політичного режиму [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв, П.І. Мяло, В.В. Пашков // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. –2012. – № 6(62) – С. 268–277, Київ, 2012.
10. Арабаджиєв Д. Ю. Громадський моніторинг: визначення нормативно-правової бази [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2012. – № 4. – С.74–77, Київ 2012.
11. Арабаджиєв Д. Ю. Особливості інституційного розвитку громадських організацій в Україні [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2013. – Випуск 68. – С. 858–863. 
12. Арабаджиєв Д. Ю. Організація громадського моніторингу за парламентськими виборами–2012 в Україні в контексті європейських цінностей [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Сучасна українська політика: Збірник наук. праць. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – Вип.28. – С. 17–29.
13. Арабаджиєв Д. Моніторинг виборчого процесу як інструмент політичного піару [Текст] / Дмитро Арабаджиєв // Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2013. – № 1–2 (57–58). – С. 128–135, Київ, 2013.
14. Арабаджиєв Д. Методологія і методика дослідження громадського моніторингу: традиції та інновації [Текст] / Д. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2013. – Випуск 75. – С.452–454.
15. Арабаджиєв Д. Ю. Структурна характеристика громадського моніторингу за виборчим процесом [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – вересень 2013. – № 9 (101). – С.128–133, Дніпропетровськ 2013.
16. Арабаджиєв Д. Громадський моніторинг за виборчим процесом: основні етапи здійснення [Текст] / Д. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП «ВІР». – 2013. – Випуск 77 (№10). – С.277–280.
17. Арабаджиев Д. Ю. Социальный контроль, общественный контроль, общественный мониторинг: к вопросу о соотношении понятий [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально–політичних дисциплін / відп. ред. О. В. Бабкіна. – 2013. – Випуск 11. – С. 10–14, Київ, 2013.
18. Арабаджиєв Д. Нормативно-правові і ціннісні засади громадського моніторингу за виборчим процесом: європейські орієнтири [Текст] / Д. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич.. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП «ВІР». – 2013. – Випуск 78 (№11). – С.318–322.
19. Арабаджиєв Д. Використання методу case-study в процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом (на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012 року) [Текст] / Д. Арабаджиєв // Політичний менеджмент: наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2013. – № 59. – С. 78–85, Київ, 2013.
20. Арабаджиєв Д. Ю. Моніторинг національної, макрорегіональної та регіональної ідентичності як чинника формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех ; Нац. пед. Ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – 2013. – Вип.118. – С. 117–125, Київ 2013.
21. Арабаджиєв Д. Етапи здійснення  громадського моніторингу (на прикладі місцевих виборів в Україні в 2010 році) [Текст] / Д. Арабаджиєв //  Сучасна українська політика. – Вип. 29. – К. : Центр соціальних комунікацій, 2013. – С. 6–18.
22. Арабаджиєв Д. Ю. Процесуальна характеристика громадського моніторингу за виборами (на прикладі виборів Президента 2010 року) [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2013. – № 4(34). – С.87–92, Київ 2013.
23. Арабаджиєв Д. Ю. Вплив громадських організацій на сучасне українське політичне поле [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2013. –  № 6(68) – С. 233–242, Київ, 2013.
24. Арабаджиєв Д. Ю. Прикладні методи політичних досліджень у структурі громадського моніторингу виборчого процесу [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – липень 2015. – № 7 (123). – С.53–57, Дніпропетровськ 2015.
25. Арабаджиєв Д. Ю. Роль і місце громадських організацій у політичній системі України [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – серпень 2015. – № 8 (124). – С.17–22, Дніпропетровськ 2015.
26. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науковому дискурсі [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – вересень 2015. – № 9 (125). – С.6–9, Дніпропетровськ 2015.
27. Арабаджиєв Д. Ю. Аналіз використання методів ШСПГ та екзит-полу в рамках громадської моніторингової діяльності під час виборів в Україні [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – жовтень 2015. – № 10/1 (126). – С.74–79, Дніпропетровськ 2015.
28. Арабаджиєв Д. Ю. Фокус–групові політичні дослідження як метод громадського моніторингу виборів в Україні: досвід застосування [Текст] / Д. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2015. – Випуск 101. – С.453–456.
 
Статті у закордонних виданнях
1. Арабаджиев Д. Ю. Структура и функции общественного мониторинга в Украине [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Black Sea: Scientific Journal Of Academic Research. Part A. – 2013. – December. – Volume 7. – Issue 7. – P. 32–35, Tbilisi, 2013.
2. Арабаджиев Д. Ю. Использование опросных методик в рамках общественного мониторинга за выборами в Украине [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Black Sea: Scientific Journal Of Academic Research. Part В. – 2014. – January. – Volume 8. – Issue 1. – P. 21–24, Tbilisi, 2013.
3. Арабаджиев Д. Ю. Теоретичні засади дослідження громадських організацій [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Part A. – 2014. – February. – Volume 9. – Issue 1. – P. 4–8, Tbilisi, 2013.
4. Арабаджиев Д. Ю. Использование прикладных методов в рамках общественного мониторинга за избирательным процессом [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Part B. – 2014. – March. – Volume 10. – Issue 03. – P. 18–23, Tbilisi, 2013.
 
Участь у конференціях:
1. Арабаджиєв Д. Ю. Процеси глобалізації та міграції як чинники патріотичного виховання сучасної учнівської молоді [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді: Секція 1 «Патріотичне виховання в освітньому процесі», Запоріжжя, 13–14 грудня 2007 року. – Запоріжжя: «Акцент», 2008. – С.29. 
2. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації як фактор розвитку громадянського суспільства[Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Пятая международная научная конференция Одесские чтения по социальным наукам «Социокультурная и политическая интеграция: локальное, региональное и глобальное измерение». – Одеса: Астропринт, 2011. – С.720.
3. Арабаджиєв Д. Ю. Політична обізнаність учнівської молоді як фактор формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Соціальне програмування патріотичного виховання молоді»: Секція 2 «Виховання громадянина-патріота у системі освіти України», Запоріжжя, 23–24 листопада 2011 року. – Запоріжжя: КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР, 2011. – С.29.
4. Арабаджиєв Д. Ю. Політична обізнаність учнівської молоді як фактор формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Міжнародний  освітній форум «Особистість у єдиному освітньому просторі»: Конференція №1, Круглий стіл № 1.3: «Взаємодія політики і освіти як умова формування громадянської позиції учасників навчально–виховного процесу», Запоріжжя, 27 квітня 2012 року, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – С.23.
5. Арабаджиєв Д. Ю. Ідентичність родових суб’єктів освіти в контексті формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// VІ Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді: Секція 2 «Виховання громадянина-патріота в системі освіти України», Запоріжжя, 18–19 жовтня 2012 року.  – Запоріжжя: КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР., 2012. – С.7.
6. Арабаджиєв Д. Ю. Особливості інституційного розвитку громадських організацій в Україні [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Міжнародна науково-практична конференція «Держава та суспільство: партнерські відносини в умовах глобальних викликів»: Секція 2 «Економічні та політичні аспекти соціального партнерства», Київ, 2 листопада 2012 року. – Київ: Українська академія наук, 2012. – С.7.
7. Арабаджиєв Д. Ю. Моніторинг громадянської ідентичності учасників навчально-виховного процесу: регіональний аспект [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// ІІІ міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України»: Секція «Політичне управління розвитком України», Запоріжжя, 29 березня 2013 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – С.12.
8. Арабаджиєв Д. Ю. Методологія і методика дослідження громадського моніторингу [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні і світі»: Секція 1 «Соціально-філософська і політична діагностика стану, проблем та перспектив України і світу», Київ, 31 травня – 1 червня 2013 року. – Київ: Українська академія наук, 2013. – С.6.
9. Арабаджиєв Д. Ю. Моніторинг громадянської ідентичності учасників навчально-виховного процесу: регіональний аспект [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Перша науково-практична конференція «Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід»: Секція «Громадянська свідомість та позиція української молоді в контексті сучасного політичного дискурсу», Острог, 19 червня 2013 року. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. – С.3.
10. Арабаджиєв Д. Ю. Методологічне та методичне забезпечення громадського моніторингу за виборчим процесом: проблеми та перспективи [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в Україні»: Секція VI Політичні науки, соціологія та соціальна робота: нові ідеї та наукові досягнення, Дніпропетровськ, 21–22 червня 2013 року. – Дніпропетровськ: Національна металургійна академія, 2013. – С.4. 
11. Арабаджиєв Д. Ю. Мониторинг правовой культуры как фактор демократизации современного общества: региональный аспект [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// VІІ Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді: Секція VIII – круглий стіл «Формування громадянина та патріота в умовах розвитку демократичного суспільства: проблеми та пошуки», Запоріжжя, 07–08 листопада 2013 року. – Запоріжжя: «Акцент», 2013. – С.19.
12. Арабаджиєв Д. Ю. Использование прикладних методов в рамках общественного мониторинга избирательного процесса [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Міжнародна науково-практична конференція «Modern science: problems, prognoses and solutions». – Тбілісі, 23 березня 2014 року. – С.18–22.
13. Арабаджиєв Д.Ю. Роль громадських організацій в політичній   системі України [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України. Матеріали Міжнародної наукової конференції 28 березня 2014 року. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – С.154–156.
14. Арабаджиев Д.Ю. Национальная, макрорегиональная и региональная идентичность как фактор формирования гражданственности [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв, Н.Н. Богомолова // Полуостров Крым: уроки истории: Сборник работ участников конференции «230 лет присоединения Крыма к России». – Запорожье: Акцент инвест–трейд, 2013. – С.20–27.
15. Арабаджиєв Д.Ю. Ідентичність родових суб’єктів освітнього процесу як чинник формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв, П.І. М’яло // Міжнародний освітній форум «Особистість у єдиному освітньому просторі»: Конференція №1, Секція 1.2: «Формування громадянина в системі національної освіти в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору», Запоріжжя, 27 квітня 2012 року, ЗОЦНТТУМ «Грані». – С.17.
16. Пашков В.В., Малеванный Н.М., Арабаджиев Д.Ю., Богомолова Н.Н., Мяло П.И. Политический миф как фактор государственного строительства в Украине [Текст] // ХІ международный семинар «Этничность и власть: управление рисками и безопасность в условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций», г.Ялта, Ливадия, Крым, Украина, 15–20 мая 2012 г. – С.3.
17. Пашков В.В., Арабаджиєв Д.Ю., Мяло П.І., Богомолова Н.М. Ідентичність особистості як цивілізаційна проблема (громадянський аспект) [Текст] // Материалы Международной научно-практической конференции «Запорожье и Запорожская область на пути к ноосферной цивилизации»: Москва–Запорожье, 23–25 ноября 2012 года. – Запорожье: «Акцент», 2012. – С.132 –138.
18. Арабаджиєв Д.Ю. Детермінанти оптимізації громадського моніторингу за виборчим процесом в Україні [Текст] // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих  учених,  аспірантів  і  студентів  ЗНТУ,  Запоріжжя, 14–18 квітня 2014  р. В 5  томах. Т. 5 /  Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.270 –272.
19. Арабаджиєв Д.Ю., Уткіна С.В., Моніторинг ідентичності учнівської молоді південного сходу України як детермінанта розвитку громадянськості // Міжнародний освітній форум «Особистість у єдиному освітньому просторі»: Випуск №(4)18, Запоріжжя, грудень 2014 року, Електронний збірник наукових праць ЗОІППО ЗОР.
20. Арабаджиєв Д., Мальований М., Богомолова Н., Феномен громадянської ідентичності у свідомості та соціальній активності учнівської молоді (регіональний аспект, потенційний контекст - хортинг) [Текст] / Д. Арабаджиєв // Теорія і методика хортингу [зб. наук. праць] / гол. ред. І. Д. Бех. – К.: Видавець Паливода А.В. – 2014. – Випуск 2. – С.8–14.
21. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науковому дискурсі [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий журнал «Політикус». – серпень 2015. – № 1. – С.25-30, Одеса, 2015.
22. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науковому дискурсі [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий журнал «Політикус». – вересень 2015. – № 2. – С.30–34, Одеса, 2015.
23.  Арабаджиєв Д. Ю. Використання сфокусованих групових інтерв’ю на між електоральному етапі громадського моніторингу виборчого процесу в Україні [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 2015 р.). – 15-16 жовтня 2015. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С.27–29.
 
Навчально-методичні матеріали:
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Сучасна зарубіжна політологія» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Укл.: Д.Ю.Арабаджиєв, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 16 с.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасна зарубіжна політологія» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Укл.: Д.Ю.Арабаджиєв, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 16 с
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Технології виборчих кампаній» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Укл.: Д.Ю.Арабаджиєв, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 15 с.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Технології виборчих кампаній» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Укл.: Д.Ю.Арабаджиєв, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 17 с
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Сучасний парламентаризм» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Укл.: Д.Ю.Арабаджиєв, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 16 с.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасний парламентаризм» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Укл.: Д.Ю.Арабаджиєв, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 16 с
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Менеджмент і маркетинг виборчих кампаній» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Укл.: Д.Ю.Арабаджиєв, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 15 с.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент і маркетинг виборчих кампаній» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. Укл.: Д.Ю.Арабаджиєв, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 17 с
 
Професійний розвиток викладача (стажування, треніннги, семінари):
Training-The-Trainer on EU Project Cycle Management – Civic School for Sound EU Practice, Level C – December 10, 2018. Certificat
Тренінг «Розробка та управління проектами, що фінансуються за державні кошти» - Організація з безпеки та співробітництва в Європі(Координатор проектів в Україні)  - 16 жовтня 2018 року. Сертифікат
Training-The-Trainer on EU Project Cycle Management – Civic School for Sound EU Practice, Level C – December 10, 2018. Certificate
Scientific and pedagogic internship on the topic: “Tools for parliamentary monitoring and assessment methodology activities of the people`s representatives” - Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej – during the period from March 03, 2017 Certificate - to March 07, 2017.
Summer University for Democracy of the School of Political Studies of the Council of Europe – European Commission (Council of Europe) – Сertificate held from 6 to 10 July 2009.
 
Наукове керівництво та опонування:
Науковий керівник дисертації Бабарикіної Н.А. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему: “Децентралізація як детермінанта демократизації в контексті розвитку громадянського суспільства”, Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019, Одеса  https://pdpu.edu.ua/nauka/183-naukova-diyalnist/spetsializovani-vcheni-r...
Офіційний опонент дисертації Білоусова О.С. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси на тему: “Інформаційне суспільство як соціальне середовище формування нового типу громадянської участі в сучасній Україні”, Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2015, Одеса http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/1068 
Офіційний опонент дисертації Комарчука О.О. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси на тему: “Маніпулятивні технології засобів масової комунікації в умовах гібридної війни”, Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019, Одеса https://pdpu.edu.ua/doc/vr/2019/komarchuk/aref.pdf 
Офіційний опонент дисертації Коч С.В. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси на тему: «Транскордонні простори та спільноти в політичному процесі: кліважі локальності», Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019, Одеса https://pdpu.edu.ua/nauka/183-naukova-diyalnist/spetsializovani-vcheni-r...
Офіційний опонент дисертації Додонова Д.Р. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук спеціальності 23.00.03 - політична культура та ідеологія на тему: «Раціоналізація політичної поведінки в контексті формування демократичного суспільства», Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 2019, Київ https://old.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/D_26.053.12/ar...
Офіційний опонент дисертації Григора О.О. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук спеціальності 23.00.03 - політична культура та ідеологія на тему: «Політичний консенсус: детермінанти формування та основи реалізації в умовах сучасного суспільного розвитку», Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 2019, Київ https://old.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/D_26.053.12/Gr...
Офіційний опонент дисертації Марфобудінової Л.І. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки на тему: «Ґендерна політична теорія як чинник концептуального обґрунтування сучасної демократії участі», Д 08.051.08 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 2019, Дніпро https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifi...
 
Практичний досвід викладача, що застосований у викладацькій діяльності:
досвід роботи на керівних посадах у Запорізькій обласній державній адміністрації,
досвід роботи співголовою обласної Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації.
досвід роботи представником Асоціації регіональних аналітичних центрів по Запорізькій області з реалізації проектів «Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації», «Індекс демократичного розвитку областей України», «Індекс євроінтеграційного поступу регіонів» (Фонд ім. Ф.Еберта, NED), член Консультаційної ради при прокуратурі Запорізької області (2016-2017рр.)
досвід роботи регіональним координатором проектів Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» з 2009 р. по 2017 р. - організація та проведення моніторингу за виборами Президента України 2009-2010, за місцевими виборами 2010, 2015, перших виборів ОТГ у грудні 2016 року, виборів до Верховної Ради України
досвід роботи тренером MLSgroup по Програмі тренінгу-семінару «Громадська Рада: ефективні комунікації з владою та проведення консультацій з громадськістю» для ОМС та ОТГ Донецької області (м.Святогорськ)
досвід роботи тренером програми «Місцеве самоврядування та децентралізація» для ОТГ замовлення ПРООН в Україні)
досвід роботи очільником виборчих штабів кандидатів та політичних партій з 1999 р. по 2020 р, довіреною особою кандидата на пост Президента України В.Зеленського
досвід роботи керівником проекту "Модель реформування адміністративно-територіального устрою та організації управління на районному рівні Дніпропетровської та Запорізької областей". НЦПДІ.
 
Відзнаки та нагороди:
Подяка Президента України (1999),  
Почесна грамота виконкому Запорізької міськради (2001)
Подяка Держкому України у справах сім’ї та молоді (2002)
Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2007)
Почесна Грамота ЗНТУ (2013,2014)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
Почесна Грамота Запорізької обласної ради (2015)
Грамота Міністерства освіти і науки України (2017)
 
Рік початку діяльності в університеті: 2010.
 
Мови спілкування: українська, російська (вільно володію), англійська (читаю і розмовляю).
 
Контакти:
адреса: 4-й корпус, вул Тургенєва 39, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 290-Б
тел.: +380(61)7698626