Ви є тут

Головна

Мета надання майбутньому спеціалісту чіткого розуміння про про сучасну діагностичну та терапевтичну техніку медичного призначення, методи її розробки та проектування.

Завдання надання студентам комплексу знань, необхідних для розуміння та вирішення проблем, які виникають під час проектування сучасної медичної техніки. У процесі вивчення дисципліни у студента повинні сформуватися знання, принципів побудови та функціонування діагностичної апаратури, схемних рішень типових дігностичних та терапевтичних приладів та їх особливостей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності (здатності):

- до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1);

- розуміння предметної області та розуміння та розуміння професійної діяльності (ЗК2);

- застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК3);

- розробляти проекти та управляти ними (ЗК5);

- оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК6);

- до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, прийняття обгрунтованих рішень (ЗК7);

- вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами (ЗК8);

- використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК9);

- до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК10);

- працювати як автономно, так і в команді (ЗК11);

- використовувати дух підприємництва, виявляти ініціативу при розробці проектів (ЗК13).

фахові компетентності (здатності):

- застосовувати наукові факти, концепції, теорії, принципи та методології наукових досліджень (СК1);

- до реалізації принципів системного підходу при проведенні досліджень процесів, що протікають в телекомунікаційних і радіотехнічних системах та засобах телемедичного та біомедичного призначення (СК2);

- розв’язувати складні професійні задачі на основі застосування новітніх технологій отримання, передавання, приймання і обробки інформації (СК7);

- демонструвати і використовувати знання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій та інструментів інженерних і наукових досліджень, розрахунків, обробки та аналізу даних, моделювання та оптимізації (СК8);

- розробляти програмне та апаратне забезпечення вбудованих біомедичних систем та засобів телемедицини (СКС1).

Викладач дисципліни:

Морщавка Сергій Володимирович, завідувач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доц.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

 

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

обов’язкова

 

 

Модулів – 3

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Телемедичні та біомедичні системи»

Рік підготовки:

 

Змістових модулів – 3

1-й

1-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсовий проект

             (назва)

Семестр

 

Загальна кількість годин – 165

2-й

2-й

 

Лекції

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

15 год.

4 год.

 

Практичні, семінарські

 

 

Лабораторні

 

30 год.

6 год.

 

Самостійна робота

 

75 год.

110 год.

 

Індивідуальні завдання: 45 год.

 

Вид контролю: іспит