Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" є засвоєння студентами основних теоретичних положень науки державного (конституційного) права зарубіжних країн, формування навичок аналізу конституційно-правових актів та узагальнення конституційно-правового досвіду зарубіжних країн.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– визначення основних понять і термінів з курсу;

– основні положення змісту конституцій, конституційних та органічних законів, інших нормативних актів, що містять норми конституційного права в зарубіжних країнах;

– основні конституційно-правові інститути, їх правовий статус відповідно до положень чинних конституцій і інших джерел конституційного законодавства в зарубіжних країнах;

– основи конституційно-правового статусу особи та основних суб’єктів політичної системи в зарубіжних країнах;

– форми правління, територіально-політичного устрою і державного режиму в зарубіжних країнах;

– принципи виборчого права зарубіжних країн;

– зміст різних виборчих систем;

– загальні шляхи формування та основні завдання, функції та повноваження вищих органів державної влади: парламентів, глав держав, урядів зарубіжних країн;

– основи конституційного права провідних країн Америки, Європи та Азії).

вміти:

– класифікувати джерела конституційного права зарубіжних країн;

– проаналізувати шляхи та способи прийняття конституцій у зарубіжних країнах, оцінювати їх;

– класифікувати права і свободи людини і громадянина,  використовувати знання конституційних прав, свобод гарантій громадян у професійній та громадській діяльності;

– аналізувати конституційне законодавство та конституційну практику зарубіжних країн і на підставі цього визначити:

а)конституційно-правовий статус того чи іншого конституційного органу;

б)форми правління, політико-територіального устрою та політичного і державного режиму тієї чи іншої зарубіжної країни;

в)використовувати методики різних виборчих систем для визначення результатів виборів, оцінити їх.

– порівнювати організаційну структуру та компетенцію вищих органів державної влади зарубіжних країн та України, прогнозувати розвиток деяких з цих вищих державних органів в нашій країні;

– оцінювати, базуючись на конституційному законодавстві, діяльність політичних партій.

 

Викладач дисципліни:  Сергій Костянтинович Бостан

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
2-й 2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему:  "Конституційні основи (окремої зарубіжної країни)"

Семестр

Загальна кількість годин – 180 3-й 3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3

Освітній ступінь: Бакалавр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 86 год.
Індивідуальні завдання
60 год. 80 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-Т11 Т12-Т15 Т1-15
100 100 100