Ви є тут

Головна

Курс «Дефектологія» має чітку професійну спрямованість під час підготовки майбутніх спеціалістів, які орієнтовані на роботу із дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.
Навчальну програму «Дефектологія» укладено згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Дефектологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
«Дефектологія» є складовою частиною дисциплін природничо-наукового циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі дошкільної освіти відповідно до світових тенденцій та національного досвіду України, де передбачено різні форми організації освіти і соціалізації для дітей із вадами психічного, фізичного та (або) розумового розвитку, зокрема в умовах загальноосвітніх установ для дітей із нормальним розвитком (так зване інтегроване та інклюзивне навчання і виховання). Знання специфіки дітей з особливостями психофізичного розвитку надасть можливість педагогу організувати освітній процес з опорою на принципи корекції і компенсації порушення, уникнути помилок у визначенні шляхів і методів начання і виховання дитини.
В Україні згідно статистичних даних 9% від загальної кількості дітей мають порушення психофізичного розвитку і значна кількість цих дітей відвідує дошкільні навчальні заклади загального типу, де вони виховуються і навчаються разом з дітьми із нормальним розвитком, проте потребують спеціальної корекційно-спрямованої роботи для збереження їх розвитку, виправляння і компенсації певних вад, відхилень у процесі соціалізації. Зважаючи на вищезазначені аспекти, є потреба в ознайомленні майбутніх педагогів дошкільних установ з основами такої галузі педагогічної науки, як дефектологія.
Мета вивчення навчальної дисципліни «Дефектологія» полягає у формуванні професійної педагогічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів шляхом оволодіння знаннями й уміннями роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, діагностики та корекції мовленнєвих порушень у дітей раннього і дошкільного віку, організації роботи з дітьми, що мають порушення мовлення, в умовах дошкільних навчальних закладів загального типу.
Завдання курсу:

 • ознайомлення з методологічними і теоретичними основами дефектології;
 • ознайомлення майбутніх вихователів масової системи освіти з підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, основами теорії та історії дефектології та логопедії, понятійно-категоріальним апаратом цих наук;
 • оволодіння загальними уявленнями про особливості пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери і всієї особистості в цілому різних категорій дітей з особливостями психофізичного розвитку;
 • забезпечення необхідної теоретичної підготовки студентів з питань дефектології та логопедії, пов’язаних з розумінням особливостей проблемної дитини раннього і дошкільного віку та можливих шляхів надання їй допомоги, формування уявлення про значущість своєчасного виявлення порушень розвитку в дітей, шляхи та способи попередження, діагностики та корекції мовленнєвих порушень у дітей раннього і дошкільного віку;
 • вивчення проблем і умов освітньої і соціальної інтеграції дітей з психофізичними порушеннями;
 • формування професійного інтересу у педагога масової системи дошкільної освіти до проблеми виховання і навчання дітей з відхиленнями в розвитку, розкриття перед ним освітніх можливостей різних предметних галузей дефектології та потенційних можливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: історія розвитку і становлення систем допомоги дітей з порушеннями розвитку в Україні та світі, теоретичні основи дефектології та логопедії, особливості мовленнєвого розвитку дітей раннього і дошкільного віку, види мовленнєвих порушень та система корекційної роботи при порушеннях звуковимови у дітей дошкільного віку.
Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме пере дбачене програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема реферативних досліджень з актуальних проблем розвитку, становлення педагогічних систем навчання і виховання дітей з відхиленнями в розвитку в контексті інтеграції у європейський освітній простір; складання конспектів інтегрованих занять, спрямованих на формування і розвиток мовленнєвої діяльності дітей.
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

 1. Аналізувати політику Української держави щодо розвитку спеціальної освіти в історичній ретроспективі.
 2. Виокремлювати методологічні і теоретичні основи дефектології.
 3. З'ясовувати способи виявлення і подолання мовленнєвих порушень у дітей.
 4. Опрацьовувати наукову та методичну літературу з проблем діагностики та корекції мовленнєвого розвитку дітей раннього і дошкільного віку.
 5. Опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з технологіями і методиками навчання дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку.
 6. Добирати    дидактичний матеріал,  який          зорієнтований           на        формування мовленнєвої діяльності дітей.
 7. Складати конспекти інтегрованих занять, що мають на меті подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку.
 8. Аналізувати заняття з розвитку мовлення із погляду реалізації у його змісті навчальної, розвивальної і виховної мети.