Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Ціноутворення та кошторисне нормування» є дати студентам  теоретичні знання і набути практичні навички з питань технічного та тарифного нормування, умов формування заробітної плати робітників в будівництві, а також кошторисної справи.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ціноутворення та кошторисне нормування» є:

-  розробляти ціну на будівельну продукцію, управляти процесом ціноутворення у діяльності будівельного підприємства;

- аналізувати склад і джерела формування оборотних коштів, розраховувати собівартість будівельно-монтажних робіт, прибуток, рентабельність і кошторисну вартість будівництва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: систему ціноутворення в будівництві, правила визначення кошторисних обсягів робіт, принципи розробки та застосування норм затрат праці, норм виробітку, одиничних розцінок, кошторисні нормативи і порядок їх використання для розробки кошторисної документації.

вміти: визначати обсяги виконаних робіт та перевіряти їх якість, визначати кошторисну вартість робіт і об’єктів будівництва, користуватися кошторисної – нормативною базою і нормативами.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     120    години /    4   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – диф. залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист ІДЗ, лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі.