Ви є тут

Головна

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення типології, принципів побудови і функціонування, призначення, особливостей сучасних CAD-CAE систем, що використовуються при конструюванні підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машин.

 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни: Основи конструювання в CAD системах, Автоматизоване проектування вузлів ПТДБМ, Опір матеріалів, Деталі машин. Дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – дипломування

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з типами, принципами побудови і функціонування, призначенням, особливостями сучасних CAD-CAE систем, що використовуються при конструюванні підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машин; навчити практичному використанню деяких з сучасних САПР; підтримати розвиток підходу до проектування фізичних систем шляхом проектування їх математичних моделей.

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

Знати: 

1) Основні типи CAD-CAE систем;

2) Призначення та напрями застосування різних CAD-CAE систем;

3) Види задач, вирішуваних в сучасних CAD-CAE системах;

4) Програмні засоби, які застосовуються на окремих етапах проектування ПТБД машин;

5) Методи тривимірного моделювання для побудови CAD моделей;

6) Методи генерування кінцево-елементних сіток;

7) Принципи вирішення задач механіки з використанням методу кінцевих елементів.

 

Вміти: 

1) Зробити вибір типу САПР для вирішення завдання проектування;

2) Будувати тривимірні моделі вузлів та конструкцій для розрахунку в CAE системах;

3) Оптимізувати CAE моделі для різноманітних типів досліджень;

4) Проводити розрахунки в CAE системах з використанням методу кінцевих елементів;

5) Аналізувати отримані результати розрахунків.

 

Придбати практичні навички:

1) До самостійної роботи при конструюванні та розрахунку деталей ПТБД машин за допомогою сучасних CAD-CAE систем.

2) Підбору оптимальних методів та програмних засобів для вирішення необхідного комплексу завдань проектування.

3) Впровадження сучасних САПР при конструюванні підйомно-транспортних, будівельних, дорожних, меліоративних машин.

 

Рекомендована література:

  1. Дементьев Ю.В. САПР в автомобиле-  и тракторостроении / Ю.В. Дементьев, Ю.С. Щетинин; Под общ. ред. В.М. Шарипова. – М.: Изд-во «Академия», 2004. – 224 с.
  2. Основные элементы SoIidWorks / Dassault Systёmes SolidWorks Cоrрoration. 2011.  – 548 с.
  3. Расширенное моделирование деталей / Dassault Systёmes SolidWorks Cоrрoration. 2010. – 341 с.
  4. Дударева Н.Ю. SolidWorks 2009 на примерах / Н.Ю. Дударева, С.А. Загайко. –  СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 544 с.
  5. Алямовский А.А. Инженерные расчёты в SolidWorks Simulation / А.А. Алямовский. М.: ДМК Пресс, 2010. – 464 с.
  6. Алямовский А.А. COSMOSWorks. Основы расчёта конструкций на прочность в среде SolidWorks / А.А. Алямовский. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 784 с.
  7. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи / А.А. Алямовский. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 448 с.
  8. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks Инженерный анализ методом конечных элементов. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 432 с.
  9. Бакаев В.В. Информационное обеспечение, поддержка и сопровождение жизненного цикла изделия / В.В. Бакаев, Е.В. Судов, В.А. Гомозов. – М.: Машиностроение, 2005. – 624 с.
  10. Черепашков А.А. Компьютерные технологии, моделирование и автоматизированные системы в машиностроении / А.А. Черепашков, Н.В. Носов. –  Волгоград: «Ин-фолио», 2009. – 640 с.

 

Викладачі:

 

Лятуринський Василь Олександрович.