Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних мереж» є уміння враховувати особливості будівництва та експлуатації інженерних мереж при проектуванні та експлуатації будівель і споруд, а також розробці проектів будівельних генеральних планів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних мереж» є:

оволодіння питаннями будівництва та експлуатації теплових, газових, водопровідних, каналізаційних та електричних мереж, а також приймання до експлуатації, випробування та регулювання інженерних мереж, технічне їх обслуговування, для забезпечення надійної і безперервної їх роботи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: призначення  систем  теплопостачання,  водопостачання, газопостачання,  електропостачання  і  систем  водовідведення. Класифікації  інженерних мереж  і споруд; джерела енергопостачання і вимоги до їх розташування; методи трасування інженерних мереж.

вміти: використовуючи нормативно-технічні матеріали, згідно із завданням на  проектування  на  генплані  мікрорайону  вирішувати  питання водовідведення,  теплопостачання,  газопостачання,  водопостачання, електропостачання;  розміщення  інженерних  споруд  і  трасування інженерних мереж. Визначати витрати тепла, води й газу на побутові потреби  населення;  виконувати  гідравлічні  розрахунки  теплових  і газових мереж.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     90    години /    3   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання – ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – професор, д.т.н. Доненко В. І.