Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Будівельні машини та обладнання» є формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів застосування будівельної техніки, особливостей їх будови та для механізованого виконання будівельних робіт для зведення, реконструкції об'єктів промислового, цивільного та комунального призначення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Будівельні машини та обладнання» є:

- теоретична та практична підготовка студентів з питань: перспективних напрямків застосування машин і механічного устаткування у промисловому, цивільному і комунальному будівництві; технології виконання механізованих робіт; основ технічної експлуатації машин і устаткування;

- керуючись нормативними матеріалами, враховуючи архітектурно - планувальну і конструктивну частину проекту, базу будівельної організації, в умовах проектної організації: розробляти технологічні карти на нескладні будівельні процеси.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: будову і правила ефективності експлуатації основних типів сучасних будівельних машин; особливості роботи та основні типи окремих вузлів та агрегатів будівельної техніки; основи економічної ефективності комплексної механізації будівельних робіт; основні напрямки розвитку будівельної техніки.

вміти: аналізувати вихідні дані та розраховувати продуктивності основних видів будівельних машин; виконувати вибір оптимальних варіантів механізації різних будівельних процесів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     120    години /    4    кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н.  Кулік М. В.