Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство»  є надання студентам теоретичних знань в галузі проектування будівельних конструкцій з різних матеріалів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Будівельні конструкції» є:

- здобуття теоретичних знань з питання фізико-механічних властивостей різних матеріалів для будівельних конструкцій;

- здобуття теоретичних знань з питання оцінки роботи будівельних конструкцій при навантаженнях;

- оволодіння навичками конструювання і розрахунку елементів будівельних конструкцій;

- здобуття навичок що до визначення напружень і деформацій в грунтовому середовищі;

- оволодіння навичками розрахунку і конструювання жорстких і гнучких фундаментів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- класифікацію будівельних конструкцій;

- роль будівельних конструкцій у створенні каркасів і несучих систем як конструктивної основи будинків і споруд;

- види матеріалів для будівельних конструкцій та їх фізико-механічні характеристики;

- методи розрахунку будівельних конструкцій, зокрема, за граничними станами;

- з'єднання в будівельних конструкціях;

- основи розрахунку фундаментів неглибокого закладання.

вміти: – оцінювати і аналізувати роботу будівельних конструкцій при навантаженнях;

- конструювати і розраховувати елементи будівельних конструкцій;

- розраховувати і конструювати з'єднання і вузли в будівельних конструкціях;

- визначати напруження і деформації в ґрунтовому середовищі;

- розраховувати і конструювати жорсткі і гнучкі фундаменти.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     150    години /    5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - захист ІДЗ, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Щербина Л. В.