Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство»  є надання студентам теоретичних знань в галузі сучасного будівельного матеріалознавства, спрямованих на висвітлення взаємозв'язку між властивостями будівельних матеріалів та їхнім складом і будовою, ознайомлення з фізико-технічними та експлуатаційними властивостями будівельних матеріалів, основами технології їх виробництва і областями застосування з урахуванням умов експлуатації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» є:

- здобуття теоретичних знань з питання взаємозв’язку складу, структури і властивостей матеріалів із прогнозуванням поводження виробів та конструкцій на їх основі;

- здобуття теоретичних знань з питання основ виробництва конструкційних та оздоблювальних матеріалів;

- оволодіння навичками доцільного вибору переважно прогресивних матеріалів, які знижують матеріаломісткість конструкцій, забезпечуючи потрібну міцність;

- здобуття навичок використання матеріалів, які одержані за енергозберігаючими  технологіями, з місцевої сировини або з відходів промисловості, з урахуванням екологічних вимог;

- здобуття навичок використання спеціальних матеріалів, які підвищують комфортність приміщень, сприяють збереженню тепла, захищають від шуму;

- оволодіння навичками застосування ефективних шляхів і засобів підвищення довговічності та надійності матеріалів в конструкціях.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- склад, структуру і властивості будівельних матеріалів;

- основи виробництва конструкційних та оздоблювальних матеріалів;

- теоретичні відомості вибору прогресивних будівельних матеріалів;

- теоретичні відомості про застосування ефективних шляхів і засобів підвищення довговічності та надійності матеріалів в конструкціях.

вміти :

- визначати оптимальний склад і структуру будівельних матеріалів;

- прогнозувати властивості будівельних матеріалів ;

- здійснювати вибір прогресивних матеріалів, які знижують матеріаломісткість конструкцій, забезпечуючи потрібну міцність;

- вибирати ефективні шляхи і засоби підвищення довговічності та надійності матеріалів в конструкціях;

- використовувати спеціальні матеріали, які підвищують комфортність приміщень, сприяють збереженню тепла, захищають від шуму;

- використовувати матеріали, одержані за енергозберігаючими технологіями, з місцевої сировини або відходів промисловості, з урахуванням екологічних вимог;

- здійснювати наукові дослідження в області будівельних матеріалів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     150    години /    5    кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - захист лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі.

Викладач - доцент, к.т.н. Щербина Л. В.