Ви є тут

Головна

Спеціальний курс з будівельної механіки включає розрахунок статично невизначних стержневих систем методами сил та переміщень, розрахунок на рухоме навантаження, стійкість стержневих систем. Вивчення цих курсів необхідне для розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації будівель і споруд. Цей курс є основою для вивчення таких курсів, як динаміка споруд, металеві та залізобетонні конструкції, будівельна техніка, випробування конструкцій та ін.

Мета та завдання вивчення дисципліни - визначати зусилля та переміщення в статично невизначних балках, рамах, фермах, арках; виконувати розрахунок стержневих систем на рухоме навантаження; мати уявлення про загальні рівняння будівельної механіки; визначати критичне навантаження для прямих стиснутих стержнів та рам.

Предмет вивчення у дисципліні - метод сил та метод переміщень для розрахунку статично невизначних систем; метод ліній впливу для розрахунку стержневих систем на рухоме навантаження; загальні рівняння будівельної механіки; основні методи розрахунку стержневих систем на стійкість.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     150    години /    5    кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - захист ІДЗ, рубіжні тестові контролі.

Викладач - доцент, к.т.н. Бобраков А. А.