Ви є тут

Головна

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування знань щодо кількісної сторони явищ та процесів, що відбуваються у банківській системі країни, іноземних банківських систем та виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку.

Завдання навчальної дисципліни:

- формування у студентів фінансової грамотності;

- формування теоретичних знань у галузі банківської системи;

- формування практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів ведення банківської справи.

В наслідок вивчення студент повинен буди здатен продемонструвати такі результати навчання:

- знати історичні аспекти виникнення і розвитку банківських систем;

- розуміти суть, типи, принципи, функції банківської системи;

- усвідомлювати структурні компоненти банківської системи України;

- володіти основами грошово-кредитної політики;

- використовувати основні засади державного регулювання банківської системи;

- застосовувати процедури реєстрації, ліцензування та організації діяльності банку на практиці.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

- загальних:

1.   Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та банківської системи.

2.   Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій в банківській діяльності й прийняття управлінських та фінансових рішень.

3.   Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів та налагоджувати комунікаційних зв’язків та міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 

4.   Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

5. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань.

- фахових:

 

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

1

2

Здатність формування та поглиблення теоретичних знань стосовно функціонування банківської системи та банків, здійснення ними операцій та послуг і набуття практичних навичок з питань формування банківських ресурсів, особливостей проведення активних операцій банків, функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових відносин.

Розуміння та здатність до критичного осмислення історичних аспектів виникнення і розвитку банківських систем

Здатність усвідомлювати і опановувати суть, типи, принципи та функції банківської системи.

Здатність розуміти структурні компоненти банківської системи України

Здатність використовувати знання теоретичного та методичного інструментарію з операцій НБУ та основ грошово-кредитної політики

Вміння використовувати основні засади державного регулювання банківської системи

Здатність опановувати і усвідомлювати інформацію щодо реєстрації, ліцензування та організації діяльності банку

Здатність усвідомлювати формування банківських ресурсів та особливостей проведення активних операцій банку

   Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 

форма навчання

 

денна

заочна

 

Кількість кредитів:   

денне – 5

заочне – 5

 

Галузь знань

 

07 «Управління та адміністрування»

 

Обов’язкова

 

Спеціальність:

 

«Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Модулів – 2

Рік підготовки:

 

Змістових модулів – 2

1

 

Семестр

 

Загальна кількість годин :

денне – 150

 

5

5

 

Лекції

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

24 год.

6 год.

 

Практичні, семінарські

 

24 год.

12 год.

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Лабораторні

 

0 год.

0 год.

 

Самостійна робота

 

100 год.

132 год.

 

Індивідуальні завдання:

0 год.

 

Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35% до 65%;

для заочної форми навчання – 7% до 93%.

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни 

«Банківська система»

Найменування завдань
Кількість балів
Загальна кількість балів
5 тестів
5
25
1 задача
20
20
два теоретичних питання
20
40
практичні заняття
15
15
Підсумок
х
100

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Середня сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т7

Т8

Т9

Т10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно 

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

Викладач дисципліни (лектор): Андросова Олена Федорівна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Викладач дисципліни (практика):Гараба Сергій Семенович,асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

  1. Бабенко-Левада В. Г., Катан Л. І.,Демчук Н. І. ,Журавльова Т. О. Банківська система / навч. посіб. / В. Г. Бабенко-Левада, Л. І. Катан, Н. І. Демчук, Т. О. Журавльова. - Дніпро : Пороги, 2017. - 444 с.