Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування уявлень про принципи розробки автоматизованих систем управління технологічними процесами, теорії управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • сучасні методи розробки структурних схем АСКтаУТП;
  • методики побудови автоматизованих систем контролю та управління технологічними процесами;
  • алгоритми розробки задач АСКтаУТП різного класу, статистичне регулювання технологічних процесів;
  • принципи побудови математичних моделей технологічних процсів.

вміти:

  • знаходити та розробляти ефективні алгоритми, програмне забезпечення;
  • оформляти документацію при розробці АСК та УТП.