Ви є тут

Головна

Мета дисципліни -  вивчення студентами: тенденцій розвитку САПР; основних термінів та визначень; принципів побудови та функціонування САПР; моделей, методів та програм моделювання на усіх рівнях проектування електричних та електронних апаратів (ЕЕА); проведення порівняльного аналізу; методів пошуку оптимальних рішень, формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок.

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни “Автоматизація проектування електричних та електронних апаратів” є вивчення методології та засобів проектування ЕЕА.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

отримати загальні компетентності:

 • призначення САПР ЕЕА та їх структуру;
 • склад та призначення програмного забезпечення САПР;
 •  задачі, моделі та методи на різних рівнях автоматизованого проектування електричних та електронних апаратів;
 • методи порівняльного аналізу та пошуку оптимальних рішень.

фахові компетентності:

 • володіти методами та засобами проектування електричних та електронних апаратів;
 • здійснювати декомпозицію проектної задачі;
 • визначати математичну модель для рішення задачі проектування;
 • формулювати критерії оцінки якості проектних рішень;
 • визначати методи оптимізації;
 • вибирати (розробляти) мову опису вхідної інформації, щодо об’єкту проектування;
 • вирішувати поставлену задачу проектування за допомогою САПР.

 

Викладач: к.т.н., доц. Жорняк Людмила Борисівна

Методичне забезпечення

1. Завантажити робочу програму

2. Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина 1)

3. Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина 2)

4. Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина 3)

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 14 Електрична інженерія за вибором
Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Змістових модулів – 3 Освітня програма: Електричні та електронні апарати Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 36 год. 8 год.
Практичні, семінарські
0 год. 0 год.
Лабораторні
24 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:іспит