Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Архітектура виробничих будівель і споруд» є формування у студентів теоретичних знань і набуття ними практичних навичок проекту­вання виробничих будинків, допоміжних будинків та приміщень, включаючи основи фізико-технічних принципів проектування структурних частин будинків і споруд.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Архітектура виробничих будівель і споруд» є:

- використовуючи інформацію, що до правил проектування промислових будівель і споруд, з урахуванням технологічного процесу в них, розробляти оптимальні проектні архітектурні рішення;

- вирішувати питання, що пов'язані з забезпеченням санітарно-технічних вимог до виробничих будівель і споруд;

- розробляти об'ємно планувальні та конструктивні рішення промислових будівель і споруд. Вміти застосовувати принципи проектування допоміжних будівель і приміщень промислових підприємств, прив’язування будівель до існуючої забудови;

- вміти розробляти архітектурну частину робочих проектів (розрахунки та креслення) виробничих будівель згідно вимог державних стандартів, включаючи основи фізико-технічних принципів проектування структурних частин будинків і споруд .

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основи проектування, об`ємно-планувальних і конструктивних рішень  в промислових і адміністративно-побутових будинках; технічна експлуатація, ремонт і реконструкція будівель.

вміти: комплексно застосовувати придбані знання при розробці проектів (архітектурно-будівельної частини) виробничих споруд.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     180    години /    6   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – курсовий проект, лабораторні роботи, рубіжні тестові контролі.

Викладач – ст. викладач Іщенко О. С.