Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення архітектури процесорів та організація пам’яті, організація вводу-виводу даних. Вивчення особливостей архітектури мікропроцесорних комплектів різного призначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

вміти:

  • розробляти архітектуру процесорів на базі арифметико-логічних пристроїв з розподіленою та зосередженою логікою і пристроїв управління з жорсткою та гнучкою логікою.
  • розробляти системи команд, формати і структуру даних, способи адресації команд та операндів, мікроалгоритми і мікропрограми реалізації різних операцій.
  • проводити розрахунки для порівняння ефективності варіантів побудови пристроїв комп’ютера.
  • розподіляти адресний простір комп’ютера, розробляти архітектуру віртуальної багаторівневої пам’яті комп’ютера і алгоритми обміну інформацією між пристроями пам’яті різного рівня.
  • розробляти програмні та апаратні засоби обміну даними між процесором.

 

Викладач дисципліни: Скрупський Степан Юрійович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
2-й,3-й 2-й,3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 300 4-й, 5-й 4-й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 13 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 38 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
52 год. 12 год.
Самостійна робота
200 год. 278 год.
Індивідуальні завдання:  10год.
Вид контролю: іспит, іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4  
25 25 25 25 100

Для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3
T5 T6 T7 T8 T9 Т10 Т11  
14 14 15 14 14 14 15 100