Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Архітектура будівель та споруд» є одержання студентами сучасними знань з історії та теорії архітектури в її розвитку; з основ і методів розробки об’ємно-планувальних та конструктивних рішень будівель і споруд, а також з фізико-технічних основ їх проектування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Архітектура будівель та споруд» є:

- керуючись нормативними положеннями, згідно з завданням на проектування,  на підставі об'ємно-планувальних рішень в умовах проектної організації:використовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування будівельних об'єктів;

- класифікувати елементи будівель за їх функціональним призначенням;

- вміти розробляти архітектурну частину робочих проектів (розрахунки та креслення) житлових будівель згідно вимог державних стандартів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основу нормативно-технічної літератури системи будівництва та архітектури і вміти її застосовувати на практиці; особливості розробки об’ємно-планувальних і конструктивних рішень будівель і споруд; типові і прогресивні конструкції ,які застосовуються для зведення будівель і споруд.

вміти: зрозуміти центральне місце предмета в здобутті професійних знань, умінь і навичок з проектування громадських і промислових будівель, конструювання та об’ємно - розпланувального вирішення їх, а також особливостей роботи конструктивних елементів будівель.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   180  години /  6  кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - захист лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі, курсовий проект.

Викладач - професор, к.т.н. Жван В. Д.