Ви є тут

Головна

Мета: отримання студентами знань з питань забезпечення антивірусної безпеки комп’ютерних систем та мереж, набуття практичних навичок роботи з сучасними антивірусними технологіями.

Завдання: отримання загальних знань з функціонування та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, вбудовування вірусів у виконавчі файли та видалення їх звідти, використання та налаштування антивірусних програм, виявлення та протидії фішинговим атакам; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • класифікацію та принципи роботи шкідливого програмного забезпечення;
  • шляхи розповсюдження комп’ютерних вірусів;
  • базові принципи функціонування антивірусних програм;
  • способи зараження файлів вірусами та методи протидії і запобігання зараженню;
  • визначення фішингу та технології здійснення фішингових атак і методі протидії ним.

 

вміти:

  • аналізувати виконавчі файли стосовно їхнього зараження комп’ютерними вірусами;
  • встановлювати та налаштовувати антивірусні програми;
  • будувати комплексний антивірусний захист комп’ютерної системи;
  • виявляти ознаки фішингових атак.

Викладач дисципліни: Нікуліщев Геннадій Ігорович, старший викладач кафедри захисту інформації.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

1701 Інформаційна безпека

Варіативна

 

 

Напрям підготовки

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання           -       .

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 108

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

32 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

60 год.

78 год.

Індивідуальні завдання:   -

Вид контролю: іспит