Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів розуміння біологічних наук, які поєднують ланку природознавчого та гуманітарного знання, та ознайомлення студентів з основами важливого розділу комплексу біологічних наук – анатомії та еволюції нервової системи людини з метою подальшого розуміння природи усіх психічних проявів людини.

Завдання:

1. Розкриття сутності нервової системи людини (надалі – НСЛ) як предмету вивчення анатомії та еволюції НСЛ; цілей, завдань, принципів, методів та деяких проблем сучасної анатомії та еволюції НСЛ.

2. Вивчення основних теорій та положень стосовно походження і еволюції, індивідуального розвитку нервової системи людини.

3. Формування розуміння сутності процесів, що протікають на різних рівнях організації НСЛ з метою створення бази для розуміння важливості системної роботи нервової системи людини не тільки для забезпечення розмаїття та унікальності психічної діяльності людини, а й для забезпечення її психічно здорового функціонування .

4. Набуття вмінь та навичок щодо грамотного вирішення практичних проблем, пов’язаних з особливостями нервової системи людини, в тому числі які пов’язані з фізичним та психічним здоров’ям людини, його охороною та збереженням.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

сутність предмету вивчення анатомії та еволюції НСЛ, методів її вивчення, проблем сьогодення;

основний постулат сучасної нейробіології, на якому базується і розуміння важливості вивчення анатомії та еволюції НСЛ;

значення та сутність найважливіших функцій НСЛ;

загальні структурні та функціональні властивості всіх підсистем НСЛ на різних рівнях їхньої організації – клітинному, тканевому, органному та організменному;

основні періоди онтогенезу та філогенезу НСЛ та їхні особливості.

вміти:

виділяти суттєві ознаки об’єктів НСЛ та процесів, що протікають в НСЛ;

оперувати спеціальними термінами анатомії та еволюції НСЛ, вміло користуватися ними для формулювання власних висловлювань;

приводити докази взаємозв’язку процесів, що протікають у НСЛ з особливостями психічних проявів людини;

пояснювати місце та роль особливостей НСЛ в прояві тих чи інших психічних порушень людини;

пояснювати важливість знань з анатомії та еволюції НСЛ для майбутнього фахівця з психології.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0301 Соціальні та політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 7.03010201 Психологія 8.03010201 Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 90 2-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 26год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
52 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:
- -
Вид контролю: залік

 

Дисципліну викладає:

Репецька Анжела Василівна, старший викладач кафедри психології