Ви є тут

Головна

Прізвище: Панкова

Ім'я: Алла

По батькові: Юріївна

Посада: Доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

1. Член експертної комісії з проведення акредитації освітньо-професійної програми Менеджмент  зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», березень 2019 р.

2. Член спеціалізованої вченої ради К 17.051.08 Запорізького національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

3. Член робочої підгрупи Запорізької обласної державної адміністрації, Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури з розробки проекту Стратегії регіонального розвитку Запорізькій області на період до 2020 р. «Підвищення ефективності використання економічного потенціалу регіону». (з 2015 р.)

Вчений ступінь, звання: к.е.н.

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4441-2683

 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=E3_8qPcAAAAJ&hl=ru

Освіта: вища

 • Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д.Осипенко 2001 р., початкове навчання,  0101, вчитель початкових класів.
 • Економіст, Запорізька державна інженерна академія, 2002, Економіка підприємства, 0501; диплом ДСК №012351 від 31.05.2002 р.
 • Магістр, менеджер-економіст, Навчальний заклад "Вищий заклад освіти "Академія управління та інформаційних технологій "АРІУ", 2005, Менеджмент організацій, 8.050201., диплом АР№26647724 від 01.07.2005 р..

Додаткова освіта:

 • Листопад 2014 р., м. Київ – сертифікат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Програма розвитку державно-приватного партнерства «Викладання ключових аспектів державно-приватного партнерства».
 • Стажування в Класичному приватному університеті (м.Запоріжжя) на кафедрі менеджменту Інституту управління в період з 1 грудня 2018 по 1 червня 2019. Посвідчення №0379 від 01.06.2019 р
 • Стажування в Класичному приватному університеті (м.Запоріжжя) на кафедрі публічного управління та землеустрою, з 1 грудня 2018 по 1 червня 2019. посвідчення №0320 від 01.06.2019 р.
 • Стажування КПУ м. Запоріжжя, кафедра менеджменту Інституту управління КПУ. Посвідчення №0384 від 01.06.2019 р.

Дисертації:

дисертація на тему: «Забезпечення  структурних  змін в економіці  великого  промислового  міста», по спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, та здобула науковий ступень кандидата економічних наук 10.10.2013р.

Кандидат економічних наук, ДК № 016437 Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2013, Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 08.00.05,

 Атестат доцента 12ДЦ №041281 від 26.02.2015 р виданий МОН України.

Наукові інтереси:

 • регіональний менеджмент,
 • регіональна економіка та економіка міста,
 • рекреація,
 • менеджмент організацій,
 • психологія управління.

Дисципліни, які викладає:

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Підручники та монографії та розділи в монографіях:

 • Alla Pankova. . Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 112-172. 
 • Панкова А.Ю. Сучасні теорії розвитку економіки промислового регіону / А.Ю. Панкова // Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: [монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л.О. Кримської]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.– 272 с.

Статті у БД SCOPUS and Web of Science

1 Maryna Shashyna ; Petro Gudz ; Alla Pankova ; Olesia Benchak ; Oksana Nemyrovska Modernization of public administration in Eastern Europe in the context of implementation of digitalization. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 4, Iss 13 (124), Pp 57-65 (2023). URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.285746 ; https://doaj.org/article/25351bc9c27948b78420a055b090940f

2 Valentyna Chychun1 , Natalia Chaplynska2 , Oksana Shpatakova3 , Alla Pankova4 , Volodymyr Saienko5 Effective Management in the Remote Work Environment. Journal of System and Management Sciences Vol. 13 (2023) No. 3, pp. 244-257 DOI:10.33168/JSMS.2023.0317 URL: http://www.aasmr.org/jsms/Vol13/No.3/Vol.13.3.17.pdf

Статті у фахових виданнях:

2020-2015

 1. Панкова А. Ю., Ткачук А. Ю. Адміністрування критичних технологій в АПК на регіональному рівні як інструменту форсайту. Бизнес Информ  Електронне наукове фахове видання - 2020. №7. C. 93-99. — Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-93-99 (Фахове видання)
 2. Petro Gudz, Alla Pankova. Determination of smart-profiles of united territorial communities of Zaporizhzhia region        EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT  Volume 5  Issue 2 2019 (Фахове видання)
 3. Панкова А. Ю. Досвід регіональної політики ЄС: модель управління економікою регіону  на основі промислових кластерів     / А. Ю. Панкова  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - № 119. – 2017. – С.95-104. (Фахове видання)  
 4. Панкова А. Ю. Актуальні питання щодо інтеграції України до Європейського союзу / А. Ю. Панкова, А.С.Вайновська  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - №115. – 2016. – С.32-40. ISSN 2224-6282 (Фахове видання)
 5. Панкова А. Ю.  Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та Євроінтеграційних процесів    / А. Ю. Панкова, Т.В.Лагутін // Економіка та держава. – 2016. -№11. С.58-61     ISSN 2306-6806    (Фахове видання)
 6. Панкова А. Ю. Аналіз ефективності використання персоналу на ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / А. Ю. Панкова,  Ю.О. Ізотова // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. – 2015. – № 2(2). – С. 67-75.

 2014

 • Панкова А.Ю.  Обґрунтування пріоритетів і цілей структурних змін в економіці великого промислового міста / А.Ю. Панкова // Сталий розвиток економіки. –  2'2014 [24]. –  № 24. –  С.83-90. (Фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Передумови і пріоритети формування соціально орієнтованої структури економіки великого промислового міста / А.Ю. Панкова // Інноваційна економіка. –  3'2014 [52]. –  № 52. –  С.79-85. (Фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Моделювання соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста / А.Ю. Панкова //  Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №20. – С.47-52.(Фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Прогнозна оцінка ефективності сценаріїв соціально орієнтованих структурних перетворень  в економіці великого промислового міста / А.Ю. Панкова, Л.І.Радутна // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. –  №22. – С.57-61.(Фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Генезис поняття місто як первинного елементу регіональної економіки / А.Ю. Панкова, В.В. Тесленко // Ефективна економіка. –  2014. – №11. – Режим доступу до журналу: http://www/economy.nayka. com.ua (Електронне наукове фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Впровадження інформаційних систем управління як запорука ефективного функціонування організації / А.Ю. Панкова, А.М.Ярмачок // Ефективна економіка. –  2014. – №12. – Режим доступу до журналу: http://www/economy.nayka. com.ua (Електронне наукове фахове видання)
   

Статті опубліковані у зарубіжних виданнях

 • Alla Pankova, Petro Gudz . Determination of SMART-profiles of united territorial communities of Zaporizhzhia region. European journal of economics and management Volume 5 Issue 2 2019 Чехія С.188-194.Petro Gudz.

Участь у конференціях:

2021

1. Гудзь П.В., Панкова А.Ю. Цифровізація управління містом. Тиждень науки-2021. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.

2. Панкова А.Ю. Бень В.В. Вчення В.І. Вернадського про  ноосферу в сучасному баченні організації. Тиждень науки-2021. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол.:В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.

3. Панкова А.Ю. Кривошей Я.М. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол:В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.       

4. Панкова А.Ю. Андрієнко А.А. Запорізька область – привабливо туристичний край. Тиждень науки-2021. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.     

5. Панкова А.Ю., Інклюзивний вектор, як сучасний пріоритет регіонального розвитку. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку:національний, регіональний, міжнародний вимір»:матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). С.303-305

2020

1.    Ткачук А. Ю., Панкова А. Ю. Адміністрування критичних технологій в АПК на регіональному рівні як інструменту форсайту. Бизнес Информ  Електронне наукове фахове видання - 2020. №7. C. 93-99. — Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-93-99 (Фахове видання)    
2.    Панкова А.Ю. Ключові етапи формування ефективної команди за моделлю Такмана / А.Ю. Панкова,  А.І. Костецька //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
3.    Панкова А.Ю. Вдосконалення системи оперативного управління виробництвом ПАТ «Запоріжсталь» / А.Ю. Панкова,  В.В.Заїка  //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
4.    Панкова А.Ю. Екологічно свідомий менеджмент як основна стратегія і концепція сучасних підприємств / А.Ю. Панкова,  А.М. Луценко   //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
5.    Панкова А.Ю. Сутність та зміст стратегічного управління інноваційними проектами підприємства /А.Ю. Панкова,  Д.І. Дончик //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
6.    Панкова А.Ю. Формування професійних компетенцій сучасного менеджера /А.Ю. Панкова,  Д.В. Фисина //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
7.    Панкова А.Ю. Менеджмент конкурентних дій як невід'ємна частина управління бізнесом /А.Ю. Панкова,  К.В.Стуконог //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
8.    Панкова А.Ю. Основні управлінські рішення підприємств ЗЕД при виході на міжнародні ринки /А.Ю. Панкова,  К.О.Чернецова //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    

2019

1.    Панкова А.Ю. Раціональне управління витратами, як запорука фінансової стабільності та стійкості підприємства / А.Ю. Панкова,  Д.М.Віхляєва //    Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.    
2.    Панкова А.Ю. Людські ресурси як ключ ефективності функціонування організації на сучасному етапі / А.Ю. Панкова, О.О.Острогляд // Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
3.    Панкова А.Ю. Перспективи та недоліки від вступу України до ЄС / А.Ю. Панкова,  А.Р.Кібальнік  //    Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
4.    Petro Gudz, Alla Pankova. Determination of smart-profiles of united territorial communities of Zaporizhzhia region        EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT  Volume 5.-  Issue 2.- 2019 pp.188-195 (Фахове видання)    

2018

5.    Панкова А.Ю., Перехід від управління маркетингом до маркетингового менеджменту у торгівлі   / А. Ю. Панкова, В.В. Котенкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1296
6.    Панкова А.Ю., Сучасне підприємництво в комплексі маркетинг-менеджменту / А. Ю. Панкова, Д.С. Рощина//Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1297
7.    Панкова А.Ю., Системи мотивації персоналу на підприємстві  / А. Ю. Панкова, А.С.Березовський // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1333.
8.    Панкова А.Ю., Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства / А. Ю. Панкова, І.А. Бут // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1334.
9.    Панкова А.Ю. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування / А.Ю.Панкова, А.А.   Іванова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1294-1296
10.    Панкова А.Ю. Публічно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку в Україні та ЄС / А.Ю. Панкова,  А.О.  Коцур// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1336-1337

 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну роботу та з нагоди Дня працівників освіти (жовтень, 2020 р.)
 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 25-ої річниці створення факультету економіки та управління ЗНТУ МОН України (травень, 2019 р.)
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України ЗНТУ за успішний захист кандидатської дисертації та з нагоди Дня науки (Наказ №66-М від 07.05.2014 р.)
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради, за високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, активну громадську позицію та з нагоди 113-річниці від дня заснування університету (Розпорядження міського голови від 10.11.13 р.)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України ЗНТУ за багаторічну сумлінну трудову діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну позицію у громадському житті університету, а також з нагоди 112-річниці Запорізького національного технічного університету (Наказ Міністерства освіти і науки України від 2012 р.)
Членство у громадських об’єднаннях:
 • Асоційована членкіня «Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти» (УАМБРО)

Рік початку діяльності в університеті: 2008 рік.

Основні мови спілкування:  українська, англійська, російська,

Контакти:

аудиторія (кабінет): 272а 

тел.: +380(61)7698254 

e-mail: allapankovazp@gmail.com