Ви є тут

Головна

Мета: розширення наявних та формування нових базових знань, методологічних поглядів та практичних навичок  у студентів по теоретичним і прикладним аспектам побудови та використанню алгоритмів для розв’язання обчислювально-складних задач, формування навичок застосування сучасних математичних методів для моделювання та керування системами із застосуванням комп’ютерної техніки та прикладного програмного забезпечення з урахуванням сучасних вимог у відношенні рівня задач, які потребують розв’язання, за фахом.

 

Завдання: вивчення основних понять, положень ключових методів обчислень та теорії алгоритмів, формування математичної бази з метою формалізації задач з різних галузей та оволодіння математичними методами їх розв’язання. 

 

Викладач: Шкарупило Вадим Вікторович

 

У процессі вивчення дисципліни студент здобуває наступні навички:

 

Знання:

  • теорії алгоритмів, методів та технологій розробки та оцінювання алгоритмів;
  • методи обчислень.

 

Вміння:

  • розробляти та оцінювати алгоритми;
  • вибирати та обґрунтовувати  методи обчислень стійких до похибок;
  • застосовувати базові знання з теорії алгоритмів та методів обчислень;
  • виконувати необхідні розрахунки в професійній діяльності.
 
Семестр Кількість кредитів ECTS Денне відділення
Загальний обсяг Аудиторних Самостійна робота
Всього у тому числі
Лекції Лабораторні Практичні Інші види
3 4,5 135 52 26 26     83
    Заочне відділення
3 4,5 135 12 6 6     123

 

Программа навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1. Теорія алгоритмів.

Тема 1.  Аналіз алгоритмів.

Тема 2.  Теорія обчислювальної складності алгоритмів та задач.

Тема 3.  Алгоритмічні стратегії.

Тема 4.   Побудова алгоритмів.

 

Змістовий модуль 2. Методи обчислень.

Тема 1.  Задачі лінійної алгебри.

Тема 2.  Задачі нелінійної алгебри.

Тема 3.  Розв’язання диференційних рівнянь.

Тема 4.  Розв’язання інтегральних рівнянь.

Тема 5.  Задачі математичної фізики.

Тема 6.  Методи наближення функцій.

Тема 7.  Методи оптимізації.