Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу, підготовка студента до ефективного використання сучасних засобів створення програмних агентів, набуття ним навичок практичної роботи з програмними засобами для проектування та розробки мультиагентних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні поняття та визначення агентних систем;
  • моделі та методи побудови агентних систем та їхні властивості;
  • принципи агентно-орієнтованої парадигми програмування;
  • сучасні програмні засоби для проектування i розробки агентних систем;
  • критерії порівняння моделей агентів.

вміти:

  • обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного типу моделі та методу розробки агентних систем при розв’язаннні відповідних практичних задач;
  • використовувати сучасні програмні засоби для проектування та дослідження агентних систем;
  • створювати програми з використанням бібліотеки JADEX для побудови та використання сучасних агентних систем;
  • аналізувати результати побудови та використання агентних систем при вирішенні прикладних задач.