Ви є тут

Головна

Документи у репозітарії ЗНТУ

1. Робоча програма дисципліни
 


Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо діяльності в сфері адміністрування та управління публічними фінансами, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- структуру та тенденції розвитку української та світової фінансових систем;

- знати основи організації грошово-кредитного регулювання, взаємозв’язків між різними частинами грошового обороту, грошового та торгового обороту, основи банківської та біржової справи, основи організації оподаткування та страхування, державних та муніципальних фінансів;

- знати основні  категорії та поняття бюджетного та податкового права, їх систему та джерела;

- розуміти багатогранність фінансових процесів у сучасному світі, їх взаємозв’язок з іншими процесами, що відбуваються у суспільстві.

уміти:

- використовувати отримані знання для вирішення конкретних  практичних ситуацій,;

- вирішувати нестандартні задачі, прогнозувати економічні процеси в сфері грошових, фінансових та кредитних відносин;

 - аналізувати фінансову, податкову та бюджетну звітність;

- збирати необхідні статистичні дані, обробляти їх, аналізувати та надавати в затребуваній для інформаційного обзору та/або аналітичного звіту формі.

Викладач дисципліни: Нечаєва Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

28 «Публічне управління та адміністрування»

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр

Загальна кількість годин – 120

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5

самостійної роботи студента – 6,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

28 год.

6 год.

Кваліфікація (професійне спрямування): магістр з публічного управління та адміністрування

 

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання (денне відділення):

Вид контролю: Іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,86

для заочної форми навчання – 1:14

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Форма підсумкового контролю – іспит

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Контрольна робота

 

20

20

20

20

20

100

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 2

Т5

Т6

Т7

Контрольна робота

 

25

25

25

25

100

                 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.