Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни «Адміністративне судочинство» ґрунтується на використанні положень Конституції, законів України, розпоряджень та указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів, інструкцій Міністерства внутрішніх справ України, вона також тісно пов’язана із такими дисциплінами, як «Адміністративне право», «Фінансове право», «Адміністративний процес».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- предмет, мету, завдання та систему навчального курсу;

- основні категорії адміністративного процесу;

- особливості адміністративно-процесуальних норм та адміністративно-процесуальних відносин;

- принципи адміністративного процесу;

- порядок здійснення окремих видів проваджень: дозвільно-реєстраційних; ліцензійних; контрольно-наглядових; дисциплінарних;

- систему суб’єктів адміністративного процесу та їх повноваження.

вміти:

- правильно визначати місце і роль адміністративного процесу в системі фундаментальних галузей вітчизняного права;

- давати визначення основних категорій адміністративного процесу, відрізняти адміністративно-процесуальні норми від інших процесуальних норм (кримінально-процесуальних, цивільно-процесуальних);

- вільно орієнтуватися в системі та структурі законодавства, що регулює суспільні відносини в сфері адміністративно-процесуальної діяльності та у поточних проблемах становлення та розвитку адміністративної юстиції;

- правильно застосовувати набуті знання в юридичній практиці.

 

Викладач дисципліни:  Арнольд Павлович Купін

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не пеедбачено навчальним планом

 

Семестр

Загальна кількість годин – 150 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –4

самостійної роботи студента – 7

Освітній ступінь: Бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
47 год. 69 год.
Індивідуальні завдання
47 год. 69 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит

100+100+100=100

3

100 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т1-9
100 100 100