Ви є тут

Головна

Прізвище: Коваль

Ім'я: Владислав

По батькові: Олександрович

 

Посада: в.о. завідувача кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.05) зі спеціальності соціальна педагогіка

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6012-9509

Обліковий запис науковця (Google Scholar): S1Su2jEAAAAJ

 

Освіта: вища

 • 1992 – 1997 – Запорізький державний університет; Факультет соціальної педагогіки та психології; спеціальність «Психологія»; денне відділення. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Психолог» (диплом з відзнакою).
 • 2004 – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління»; Факультет економіки та управління спеціальність «Управління вищими навчальними закладами»; денне відділення. Отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю «Управління вищими закладами» (диплом з відзнакою).
 • 2020 – 2021 – Класичний приватний університет; Інститут журналістики і масової комунікації; спеціальність «Соціальна робота»; заочне відділення. Отримав класифікацію магістра за спеціальністю «Соціальна робота».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності педагогічна та вікова психологія (13.00.05) на тему «Особливості валеологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах»; захищено у спеціалізованій вченій раді Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка – 2007 р.

Наукові інтереси:

 • Організаційна психологія та психологія праці, соціальна епістемологія, кризова психологія, соціологія та психологія війни, соціологія міста, соціологія емоцій, експериментальна психологія, методологічні проблеми сучасної психології, диференціальна психологія, когнітивна психологія, нейропсихологія, управління соціальним самопочуттям, толерантність та інтолерантність.

Дисципліни, які викладає:

 • порівняльна та диференціальна психологія;
 • педагогіка та психологія вищої школи;
 • основи психотерапії;
 • соціальна, політична та психологічна конфліктологія;
 • психологічні технології управління та розвитку персоналу;
 • соціальна та політична психологія;
 • експериментальна психологія;
 • теоретико-методологічні проблеми сучасної психології.

Підвищення кваліфікації (в т.ч. міжнародне)

Основні сертифікати та свідоцтва

 • Міжнародне підвищення кваліфікації: International scientific and pedagogical internship, з «20» січня 2020 року по «20» квітня 2021 року. Сертифікат №102-2021, 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

Додаткові семінари та курси

 • The International Center for Mental Health and Human Rights. Contemplative-Based Trauma and Resiliency Training. Strategies for Calming Minds Intervention Certification. 16-17/07/2022| 25.07.22.
 • Міжнародний інститут післядипломної освіти. Післядипломна програма «Психологічне консультування». Спеціалізація «Травматерапія». Курс «COUN 556: Основи травматерапії». Сертифікат № 48-07/2022-ОТТ, 1,8,15,22.07.2022, 28 годин

Основні наукові роботи (публікації):

 • Коваль В.О. Суб'єктивні фактори діяльності вчителя, як валеологічна категорія педагогіки. Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Ч.3. – К.: Лотос, 1999. – С 101 – 107. – Фахова.
 • Коваль В.О. Рефлексивно-перцептивний аналіз як фактор продуктивної діяльності шкільного психолога. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: пошуки і проблеми: Зб. наук. пр. Вип. 13 – Київ-Запоріжжя, 1999. – С. 167 – 168. – Фахова.
 • Коваль В.О. Валеологічна підготовка соціальних педагогів в закладах вищої освіти. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми, пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя, 2000. – Вип. 16. – С. 81 – 84. – Фахова.
 • Коваль В.О. Характеристика стану валеологічної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми; пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя, 2001. – Вип. 18. – С. 246 – 250. - Фахова.
 • Коваль В.О. Проблема валеологічної підготовки студентів вищих навчальних закладів у науковій літературі та практиці. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми; пошук: 3б. наук. нр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя, 2001. – Вип. 21. – 337 с. – С. 82 – 86. - Фахова.
 • Коваль В.О. Актуальні проблеми здоров'я дітей та молоді, що мають бути об'єктом валеологічної діяльності соціального педагога. Соціальні технології. Актуальные проблемы теории и практики (международный межвузовский сборник научных работ). Выпуск 22. Киев-Москва-Одесса-Запорожье, 2004. – С. 156 – 164. – Фахова.
 • Коваль В.О. Професіограма соціального педагога, що здійснює валеологічну діяльність. Соціальні технології. Актуальные проблемы теории и практики (международный межвузовский сборник научных работ). Выпуск 28. – Киев-Москва-Одесса-Запорожье, 2005. – С. 88 – 99. – Фахова.
 • Коваль В.О. Календарно-тематичний план курсу „Основи безпеки життєдіяльності”. 1-4 класи. Календарно-тематичний план курсу „Основи безпеки життєдіяльності”. 1-4 класи. – Запоріжжя: Просвіта, 2000.– 42 с.
 • Коваль В.О. Календарно-тематичний план курсу „Основи безпеки життєдіяльності”. 5-8 класи. Календарно-тематичний план курсу „Основи безпеки життєдіяльності”. 5-8 класи. – Запоріжжя: Просвіта, 2001.– 44 с.
 • Коваль В.О. Календарно-тематичний план курсу „Основи безпеки життєдіяльності”. 9-11 класи. Календарно-тематичний план курсу „Основи безпеки життєдіяльності”. 9-11 класи. – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – 36 с.
 • Коваль В.О. Валеологічна діяльність соціального педагога: Програма для підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів за спеціальністю „Соціальна педагогіка”. Валеологічна діяльність соціального педагога: Програма для підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів за спеціальністю „Соціальна педагогіка” / Укладач: В.О.Коваль. – Запоріжжя: „Матріца”, 2005. – 20 с.
 • Коваль В.А. Особенности управления образовательным пространством в Украине. Материалы VII Афанасьевских чтений «Социальное управление: исторический опыт, проблемы и перспективы» / Под ред. проф. Уржа О.А. – М.:РГСУ, - 2009. – 248 c. – Фахова.
 • Коваль В.А. Теоретический анализ проблемы управления образовательным пространством. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 44. – Запоріжжя, КПУ, 2010. – 336 c -С. 94-97. - Фахова.
 • Коваль В.О. Особенности управления образовательным пространством в Украине. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики / [редкол. : О.Л. Скідін (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – Вип. 48. – 293 c. - Фахова.
 • Коваль В.О., Ядранський Д.М. Інтернет в соціологічному дискурсі. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики / [редкол. : О.Л. Скідін (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – Вип. 50. – 462 с. – С.67–74. - Фахова.
 • Коваль В.О. Особливості впливу соціокультурного поля на формування девіантності як антипоказника здоров'я. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. Випуск 59-60. – Запоріжжя, КПУ, 2013. -324 с. – С.117-121. – Фахова.
 • Коваль В.А. Толерантность и интолерантность как социальные практики. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип. №63 / Під ред. В.Г. Воронкової; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – С.227 – 233. – Фахова.
 • Коваль В.А., Коваль В.В. Конфликты в управленческой деятельности директора школы и участников образовательного процесса. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – Вип. 44 (97) – С.378 – 386. – Фахова.
 • Коваль В.А., Калюжний В.С. Философские аспекты толерантности: теория и социальные практики. Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал, вип №12. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С.51-54. – Фахова.
 • Коваль В.О., Довгаль Т.В, Дискурсивне поле практик ЗОЖ, фізичної культури й спорту в соціокультурному полі студентів ЗВО. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. / [редкол. : Я.В. Зоська (голов. ред.) та ін.]. Випуск 82. – Запоріжжя, КПУ, 2019. - С. 31-38. – Фахова.
 • Коваль В.О., Ковальчук О.С., Горіна О.Т. Цінності особистості в комплексному курсі вивчення англійської мови «CLOSE-UP» від NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 5. Київ– Ніжин. Видавець « ПП Лисенко М.М.». 2020. С.94-104. – Фахова.
 • Koval V., Zastelo A., Serha T., Vikhliaieva Y., Shuberty N. Implementation of Electronic Services in The System of Population Social Protection. IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021). SHS Web Conf. Volume 100, 2021.

Участь у колективних монографіях:

 • Коваль В.О. Інноваційні технології соціальної роботи з дітьми-інвалідами в рамках інклюзивних практик. Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія. Том 1 / В.М. Попович, Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, О.О. Турба, С.С. Щербина. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.90-96.
 • Коваль В.О. Аксіосфера соціокультурних полів і можливості її використання в сфері соціальної роботи. Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія. Том 2 / В.М. Попович, Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, М.О. Кузьміна, Т.О. Серга, Л.Ю. Смолякова, В.О. Таран, О.О.Турба, С.С. Щербина. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.183-193.

Методичні вказівки та навчальні посібники:

 • Коваль В.О., Ігрушко А.Ю. Галузеві та спеціальні соціології: підручник / Д.М. Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.; відп. ред. Ж.Д. Малахова. –Запоріжжя; Жовті Води, 2014. – С. 128 – 144.
 • Коваль В.О. Психологія і педагогіка: методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ЗДІА всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / Коваль В.О.; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - 52 с.
 • Политология. Методические указания к семинарским занятиям для иностранных студентов / Составители: В.А. Коваль, В.А.Товарниченко, В.С. Калюжный, И.А. Ильчук, Л.С.Банах, Е.Н. Целякова – Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2016 -50 с.
 • Политология. Методическое пособие для иностранных студентов/ Составители: В.А. Коваль, В.С. Калюжный, В.А. Товарниченко, И.А. Ильчук, Л.С. Банах, E.Н. Целякова. – Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2016 -103 с.

Тези:

 • Коваль В.О. Етнополітична мобілізація і її вплив на процес побудови національної держави. Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С. 26-27.
 • Коваль В.А. Управление социальным самочувствием. Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції 29 березня 2013 року. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 204. с. – С.29-30.
 • Коваль В.А. Симулякр как фактор конструирования социального самочувствия. Наука. Майбутнє: досягнення та перспективи: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної кофернції, Енергодар, 24 травня 2013 р. – Запоріжжя: КПУ. 2013. – 213 с. – С.167.
 • Коваль В.А. Особенности функционирования социального поля. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Польща»: діалог культур в контексті євроінтеграції. Запоріжжя, 2014. – Запоріжжя., ЗДІА, 2014. – 270 с. – С.57-58.
 • Koval V. Outer and inner boundaries of the state as a social construct. Матеріли ХХ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Теорія і тактика ефективного управління. Том V / Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – С. 95.
 • Koval V. Tolerance-intolerance social practices in the transformable word. Матеріли ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Теорія і тактика ефективного управління. Том V / Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – С. 113.
 • Коваль В.О. Толерантність та інтолерантність при потестарному режимі. Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - С. 79-80.
 • Коваль В.О. Особливості інновацій соціальної роботи з дітьми-інвалідами в рамках інклюзивних практик в системі освіти. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.38-42.
 • Коваль В.О. Соціальні практики відтворення толерантності // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.67-68/
 • Коваль В.О., Альошин В.М. Соціальні структури та соціальні відносини // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.84-86.
 • Коваль В.О., Альошин В.М. Символічний простір влади та міські безпорядки // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 28 квітня 2021 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.203-204
 • Коваль В.О., Ромашко Г.А. Практики COVID-19 як ритуал. // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 28 квітня 2021 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.209-210
 • Коваль В.О., Альошин В.М. Особливості полів міського простору і форм капіталу для їх використання // Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана - С. 68-69.
 • Коваль В.О. Соціальне самопочуття в просторі соціальної поведінки, відносин і взаємодій // Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана - С. 51-52.
 • Коваль В.О. Насильство як соціальна практика при потестарному режимі в Україні. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 28 квітня 2021 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.206-207.
 • Коваль В.О. Експериментальне дослідження впливу типу дитячо-батьківських стосунків на рівень соціально-психологічної адаптації. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Когнітивно-комунікативні стратегії розвитку здобувачів вищої освіти у процесі професійної підготовки». Дніпро: ДДУВС.2021. С. 47-48.
 • Коваль В.О., Коваль К.І. Психологічні рекомендації щодо профілактики емоційного вигорання педагогічних працівників позашкільного навчального закладу. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Когнітивно-комунікативні стратегії розвитку здобувачів вищої освіти у процесі професійної підготовки». Дніпро: ДДУВС.2021. С. 49-50.
 • Коваль В.О. Концепт поля в соціальній психології: можливості використання в роботі з девіаціями. Всеукраїнський круглий стіл «Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах» 1 лютого 2022 року. Дніпро: ДДУВС, 2022. С.32.
 • Коваль В.О., Коваль К.І. Нетипова інклюзія в роботі з дітьми, що опинилися в складній життєвій ситуації з використанням ефекту поля. Всеукраїнський круглий стіл «Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах» 1 лютого 2022 року. Дніпро: ДДУВС, 2022. С.23.
 • Коваль В.О. Особливості адаптації представників силових структур до екстремальних ситуацій. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології» 21 лютого 2022 року. Дніпро: ДДУВС, 2022. С.23-25.
 • Коваль В.О., Коваль К.І. Невирішені психологічні кризи. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології» 21 лютого 2022 року. Дніпро: ДДУВС, 2022. С.25-26.
 • Коваль В.О. Медіація в соціальній роботі та психології. Міжнародна науково-практична конференція «Медіація як спосіб вирішення приватно- та публічно-правових спорів». Дніпро: ДДУВС, 2022. С. 152-153.
 • Коваль В.О., Коцило Д.О. Психогімнастика як засіб регуляції емоційних станів у дітей дошкільного віку з синдромом Дауна. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. 363 с. С.324-328.

Всього наукових праць: 47, з них 1 – дисертація, 2 – колективні монографії, 23 – тез доповідей. 3 методичні розробки.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2018

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
e-mail: kovalvlad1975@gmail.com