Ви є тут

Головна

Прізвище: Савелюк

Ім'я: Наталія

По батькові: Михайлівна

 

Посада: професор кафедри соціальної роботи та психології

Участь у роботі рад і державних структур: експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-5246-9677

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): 1981703

Обліковий запис науковця (Scopus): 57215612517

Обліковий запис науковця (Google Scholar): Dz5rYAkAAAAJ

 

Освіта: повна вища

 • Волинський державний університет імені Лесі Українки, факультет психології, 2002 (диплом із відзнакою), спеціальність за дипломом – «Психологія», кваліфікація за дипломом – «Психолог, викладач психології».
 • Докторантура на кафедрі загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, роки навчання: 2014-2017 рр., наукова спеціальність: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія»: «Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді», рік захисту – 2008.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»: «Психологія розуміння релігійного дискурсу особистістю», рік захисту – 2018.

Наукові інтереси:

 • психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості: національної, громадянської, політичної, економічної, релігійної;
 • розвиток продуктивного і критичного мислення у школярів;
 • психологія розуміння;
 • психологічні особливості релігійної особистості та релігійного дискурсу;
 • психолінгвістичні особливості економічного дискурсу;
 • психологічні аспекти підприємницької та споживчої поведінки особистості;
 • психологія психологічного здоров’я та благополуччя особистості;
 • психологічні основи запобігання та подолання стресу, розвиток стресостійкості.

Дисципліни, які викладає:

 • Вікова та педагогічна психологія.
 • Патопсихологія.
 • Теорія і практика психотренінгу.
 • Практикум з управління стресом.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Савелюк Н.М. Психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості / Н.М. Савелюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 260–268;
 • Савелюк Н.М. Проблема формування духовності у сучасному середовищі студентської молоді / Н.М. Савелюк // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІІ, част. 4. – К., 2010. – С. 338–346.
 • Савелюк Н.М. Територіальна прив'язаність як складова громадянської ідентичності особистості: феноменологічний аналіз / Н.М. Савелюк // Психологія особистості. – 2010. – № 1. – С. 138–144.
 • Савелюк Н.М. Духовність і релігійність: психологічні аспекти взаємозв'язку / Н.М. Савелюк // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України/ За ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІІІ, част. 4. – К., 2011. – С. 318–325.
 • Савелюк Н.М. Психосемантичні аспекти громадянської свідомості особистості / Н.М. Савелюк // Виховання духовності особистості: Науково-методичний посібник / За загальною редакцією М.Й. Боришевського. – К.: Поліграфія, 2011. – С. 34–58.
 • Савелюк Н.М. Релігійна віра як чинник психічного та психологічного здоров'я сучасної молоді / Н.М. Савелюк // Психологічні перспективи. – Вип. 19. – Луцьк: ВДУ імені Лесі Українки, 2012. – С. 208–217.
 • Савелюк Н.М. Розвиток продуктивного мислення у дітей / Н.М. Савелюк // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. фіз.-мат. н., проф. А.М. Ломаковича, д. п.н. доц. Бенери В.Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 113–116.
 • Савелюк Н.М. Психологія педагогічна. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / Н.М. Савелюк. – Кременець: КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 300 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-9807 від 10.06.2013 р.).
 • Савелюк Н.М. Вплив ЗМІ на психіку дітей та молоді / Н.М. Савелюк // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць / За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є. – Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2015. – С. 78–82.
 • Савелюк Н.М. Проблема розуміння у психології: на перетині когнітивних та емотивних, особистісних та ситуаційних вимірів аналізу / Н.М. Савелюк // Технології розвитку інтелекту. Електронний журнал. – 2015. – Т. 1, № 9. – URL: Посилання >>
 • Савелюк Н.М. Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти / Н.М. Савелюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: психологічні науки. – Вип. 1, том 1. – Херсон, 2015. – С. 61–65.
 • Савелюк Н.М. Типи релігійної особистості у психологічних дослідженнях / Н.М. Савелюк // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 32. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 465–476.
 • Савелюк Н.М. Проблема психологічної та особистісної безпеки в аспекті релігійності / Н.М. Савелюк // Bezpieczenstwo. Dawniej I Dzis. Naukowa Stowarzyszenia «Edukacja dla Bezpieczenstwa». – Rok i Numer 3/2016. – Poznan, 2016. – С. 167–182.
 • М.М. Ільєнко, Н.М. Савелюк. Зоопсихологія з елементами порівняльної психології: Навчальний посібник / М.М. Ільєнко, Н.М. Савелюк. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 208 с.
 • Савелюк Н.М. Психологічні аспекти проблеми взаємозв'язку релігійної активності та суб'єктивного благополуччя / Н.М. Савелюк // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. / упоряд. Р.В. Павелків; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Вип. 8. – Рівне: РДГУ, 2017. С. 244–250.
 • Савелюк Н.М. Релігійна активність і механізми психологічного захисту особистості / Н.М. Савелюк // Психологічні перспективи. – Вип. 30. – Луцьк, 2017. – С. 184–198.
 • Савелюк Н.М. Особистісний профіль у контексті релігійної активності (до проблеми обґрунтування психологічного портрету релігійної особистості) / Н.М. Савелюк // European Humanities Studies: State and Society. – 4 (ІІІ). – 2017. – С. 205–219.
 • Савелюк Н.М. Релігійна та атеїстична особистості у вимірах психологічного дослідження / Н.М. Савелюк // Український психологічний журнал. – 2017. – 4(6). – С. 99–113.
 • Савелюк Н. Психологія розуміння релігійного дискурсу: монографія / Н. Савелюк. – К.: КНТ, 2017. – 400 с.
 • Савелюк Н.М. Базова структура ідентичності особистості у контексті рівня її релігійної активності / Н.М. Савелюк // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. – Vol. 3. – Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – С. 97–115.
 • Савелюк Н.М. Несвідомі аспекти молитовного дискурсу та проблема психологічного благополуччя / Н.М. Савелюк // Психологія. Цінності. Духовність: колективна монографія / гол. ред. М. Лєдзінська, І. Філіппова. –Луцьк: Волиньполіграф, 2018. – С. 171–180.
 • Савелюк Н.М. Психологічні особливості релігійної соціалізації особистості: вікові аспекти / Н.М. Савелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. – Вип. 2(9). – 2018. – С. 64–67.
 • Савелюк Н., Ткач Т. Психолінгвістичні особливості неканонічного (персонального) релігійного дискурсу // Psycholinguistics. Series: Psychology. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. – 2019. – Vol. 26, No 1. – С. 286–305 (Web of Science Core Collection).
 • Savelyuk N., Tymosh Yu. Psychosemantic space of different levels of the student's youth moral stability / N. Savelyuk, Yu. Tymosh // Socialization & Human Development: International Scientific Journal. – Volume 1, №1. – Kyiv Taras Shevchenko National University, University of Szczecin (Poland), Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology (Ukraine) – Szczecin, Kyiv, 2019. – С. 58–65.
 • Савелюк Н. Психічне здоров'я і психологічне благополуччя особистості в умовах пандемії COVID-19 / Н. Савелюк // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць. За заг. ред. А.М. Ломаковича, В.Є. Бенери. – Вип. 17. – Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2020. – 200 с. (Електронне видання).
 • Савелюк Н. Его-стани та образ Бога в персональній молитві: психолінгвістичний аналіз / Н. Савелюк // Psycholinguistics. Series: Psychology. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. – 2020. – Vol. 27, No 1. – С. 219–236 (Scopus; Web of Science Core Collection).
 • Савелюк Н.М. Психологічна безпека особистості в умовах дистанційної освіти / Н.М. Савелюк // Internship proceedings (Nov. 16 – Dec. 28, 2020, Wloclawek). – Wloclawek: «Izdevnieciba Baltija Publishing», 2020. – P. 135–139.
 • Савелюк Н.М. Психологічні особливості розвитку продуктивного мислення в умовах НУШ / Н.М. Савелюк // Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». – Вип. 12. – 2021. – С. 83–89.
 • Савелюк Н., Калмиков О., Різник В. Психосемантичні виміри базових понять економічного дискурсу (порівняльно-професійний аспект) / Н. Савелюк, О. Калмиков, В. Різник // Psycholinguistics. Series: Psychology. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. – 2021. – Vol. 29, No 1. – С. 142–166 (Scopus; Web of Science Core Collection).
 • Кікінежді О.М., Савелюк Н.М., Мороз Л.І. Соціально-психологічний феномен жіночого лідерства в Україні / О.М. Кікінежді, Н.М. Савелюк, Л.І. Мороз // Вісник Національного університету оборони України. Питання психології. – 2021. – № 2(60). – С. 56–63.
 • Савелюк Н.М. Базова психосемантична структура образу COVID-19 як чинник страху захворювання / Н.М. Савелюк // Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors: Collective monograph. – Vol. 2. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. – С. 262–283.
 • Savelyuk N.M. Religious Discourse and Recollecting Negative Emotional Events in Individual Memory / N.M. Savelyuk // Book of Abstracts Online 12th ISAPL International Congress «New Perspectives in Psycholinguistic Research: Language, Culture, Technologies» (June 3-5, 2021). – P. 60–61.
 • Orap M., Kalba Y., Savelyuk N. Economic Behavior as Information Processes Peculiarities of Decision-Making Styles in Ukrainian Students / M. Orap, Y. Kalba, N. Savelyuk // 11-th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT-2021. Conference Proceedings. – Deggendorf, Germany. – 2021. – P. 313–316 (Scopus).
 • Савелюк Н.М. Психологічне благополуччя майбутніх освітян як суб'єктна складова студентоцентрованого викладання / Н.М. Савелюк // Філософія освітнього простору вищої школи (психологічний та психолінгвістичний дискурс): колективна монографія / під ред. Н.В. Корчакової. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2022. – С. 6–42.
 • Савелюк Н. Психологічне благополуччя студентської молоді: порівняльний аналіз у ковідному і воєнному контекстах / Н. Савелюк // Психологічні перспективи. – 2022. – Вип. 39. – С. 322–340.
 • Савелюк Н. Переживання стресу в умовах війни: досвід українського студентства / Н. Савелюк // Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць РДГУ. – 2022. – Вип. 18. – С. 141–152.

Участь у конференціях:

 • Савелюк Н.М. Громадянська свідомість особистості як чинник становлення сучасного українського суспільства / Н.М. Савелюк // Програма ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110-ій річниці від дня народження Г.С.Костюка (19-20 квітня 2010 року). – Київ, 2010.
 • Савелюк Н.М. Постать «Бога» у категоріальних структурах свідомості студентів (на матеріалі використання техніки «репертуарних ґраток») / Н.М. Савелюк // Програма Міжнародної Інтернет конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» – Острог, 2012.
 • Савелюк Н.М. Релігія та особистість: основні аспекти взаємовпливу / Н.М. Савелюк // Програма ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології» (18 трав. 2015 р.) / за заг. ред. Л.В. Засєкіної, А.В. Кульчицької. – Луцьк, 2015.
 • Савелюк Н.М. Релігійна особистість в умовах інформаційного суспільства / Н.М. Савелюк // Програма ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології» (12 трав. 2016 р.) / за заг. ред. Л.В. Засєкіної, А.В. Кульчицької. – Луцьк, 2016.
 • Савелюк Н.М. Психологічне моделювання розуміння релігійного дискурсу / Н.М. Савелюк // Програма ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика в сучасному світі – 2016» (20-21 жовтня 2016 року, Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л.О. Калмикова. – Переяслав-Хмельницький, 2016.
 • Савелюк Н.М. Структура ідентичності як показник особистісної релігійності / Н.М. Савелюк // Program of the International Scientific-Practical Conference «Theoretical and Applied Researches in the Field of Pedagogy, Psychology and Social Sciences» (December 28-29, 2016). – Kielce, 2016.
 • Савелюк Н.М. Ґенеза релігійної особистості: дискурсивний підхід / Н.М. Савелюк // Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генеза буття особистості». – Київ, 2017.
 • Савелюк Н.М. Релігійна активність і механізми психологічного захисту особистості: проблема взаємозв'язку / Н.М. Савелюк // Програма ІV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології» (15 трав. 2017 р.) / за заг. ред. Л.В. Засєкіної, А.В. Кульчицької. – Луцьк, 2017.
 • Савелюк Н.М. Рівні розуміння молитовного дискурсу / Н.М. Савелюк // Програма ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика в сучасному світі – 2017» (26-27 жовтня 2017 року, Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л.О. Калмикова. – Переяслав-Хмельницький, 2017.
 • Савелюк Н.М. Релігійна особистість та її психологічна структура / Н.М. Савелюк // Програма Міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої пам'яті вітчизняного науковця Н.О. Головань) «Методологічні проблеми психології особистості» (м. Кропивницький, 24–25 січня 2019 р.) / За заг. ред. Гейко Є.В., Міненко О.О., Радул І.Г. – Кропивницький, 2019.
 • Cавелюк Н. Персональний релігійний дискурс як предмет психолінгвістичного аналізу / Н. Савелюк // Program of the 14th International Scientific and Practical Internet Conference «Psycholinguistics in a Modern World – 2019» (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 24–25 October, 2019). – Переяслав-Хмельницький, 2019.
 • Савелюк Н.М. Релігійний дискурс у структурі переживання суб'єктивного благополуччя особистості / Н.М. Савелюк // Програма Міжнародної наук.-практ. конф. «Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи» (Київ, 31 жовтня 2019 року). – Київ, 2019.
 • Савелюк Н.М. Психологічні безпека та благополуччя особистості у вимірі світоглядного континууму «релігійність – атеїстичність» / Н.М. Савелюк // Програма VI Всеукраїнської науково-практичної конференції та форуму університетів третього віку (21-22 листопада 2019 року, м. Луцьк) / За заг. наук. ред. Ж.П. Вірної. – Луцьк, 2019.
 • Савелюк Н. Психодискурсивний простір конструювання щастя релігійною особистістю / Н. Савелюк // Програма Першої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство» (20-21 березня 2020 р.). – Львів:, 2020.
 • Савелюк Н. Види життєвих ситуацій у релігійних дискурсах / Н. Савелюк // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості (PLSWTNP, 22 травня 2020 р.). – Київ, 2020.
 • Савелюк Н. Психологічна безпека особистості: етнокультурні та гендерні аспекти / Н.М. Савелюк // Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції» (10–11 вересня 2020 року) / за заг. ред. В.П. Кравця, О.М. Кікінежді. – Тернопіль, 2020.
 • Савелюк Н.М. Психосемантична структура релігійної свідомості особистості / Н.М. Савелюк // Програма IV міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» (21 листопада 2020 року) / відп. ред. О.В. Дробот. – К., 2020.
 • Савелюк Н.М. Економічний дискурс: теоретичне обґрунтування психолінгвістичних аспектів / Н.М. Савелюк // Програма XV Міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика в сучасному світі – 2020» (м. Переяслав-Хмельницький, 22-23 жовтня 2020 р.) / Л.О. Камикова, Н.В. Харченко, І.В. Мисан (Ред.). – Переяслав-Хмельницький, 2020.
 • Савелюк Н.М. Гендерний аспект політичного лідерства в Україні / Н.М. Савелюк // Програма IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 22 квітня 2021 року). –Умань, 2021.
 • Савелюк Н.М. Релігійність як якість гармонізації індивідуального і соціального в цілісній особистості / Н.М. Савелюк // Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики». – Кропивницький: Піскова М.А., 2021.
 • Савелюк Н.М. Довіра та самодовіра у системі вищої освіти / Н.М. Савелюк // Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» (3-4 червня 2021 року). – Полтава, 2021.
 • Savelyuk N.M. Religious Discourse and Recollecting Negative Emotional Events in Individual Memory / N.M. Savelyuk // Book of Abstracts Online 12th ISAPL International Congress «New Perspectives in Psycholinguistic Research: Language, Culture, Technologies» (June 3-5, 2021).
 • Orap M., Kalba Y., Savelyuk N. Economic Behavior as Information Processes Peculiarities of Decision-Making Styles in Ukrainian Students / M. Orap, Y. Kalba, N. Savelyuk // Program of the 11-th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT-2021. – Deggendorf, Germany, 2021.
 • Савелюк Н. Вікові особливості психосемантичного образу COVID-19 Н.М. Савелюк // Програма XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика в сучасному світі – 2021» (м. Переяслав, 16–17 грудня 2021 року) / Л.О. Калмикова, Н.В. Харченко, І.В. Мисан (Ред.). – Переяслав-Хмельницький, 2021.
 • Орап М.О., Савелюк Н.М., Кальба Я.Є. Стиль прийняття рішень про купівлю: дослідження українського студентства / М.О. Орап, Н.М. Савелюк, Я.Є. Кальба // Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг» (25-26 лютого 2022 р.). – Рівне, 2022.
 • Савелюк Н.М. Психологічне благополуччя студентства: від «епохи ковіду» до ситуації переживання війни / Н.М. Савелюк // Програма ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» (2–3 червня 2022 р.). – Полтава, 2022.
 • Савелюк Н. Ціннісні орієнтації особистостей із різними рівнями релігійної активності / Н. Савелюк // Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід» (13–14 травня 2022 року) / Ред. кол. Морська Н.Л., Литвин Л.М., Поперечна Г.А. – Тернопіль, 2022.
 • Kalba Y., Savelyuk N., Orap M. Leading Factors of Economic Attitudes of Ukrainian Students / Y. Kalba, N. Savelyuk, M. Orap // Program of the Sworld-Us Conference (usc11-01). – 2022.
 • Савелюк Н.М. Переживання стресу студентством в умовах воєнного стану як значущий чинник професійного становлення / Н.М. Савелюк // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм» (29 – 30 вересня 2022 року, м. Тернопіль) / За заг. ред. Б.Б. Буяка, В.М. Чайки, М.О. Орап. – Тернопіль, 2022.

Методичні вказівки:

 • Савелюк Н.М., Мартинюк В.М. Методичні рекомендації для написання курсових робіт із психології для студентів педагогічних спеціальностей / Н.М. Савелюк, В.М. Мартинюк. – Кременець, 2019. – 35 с.

Всього наукових праць: 125, з них 4 – у міжнародних науковометричних базах Web of Science та/або Scopus, 1 одноосібна і 4 – колективні монографії, 44 – у наукових фахових виданнях із психологічних наук, 3 – навчальні посібники, 61 – матеріали та тези доповідей на науково-практичних конференціях, 2 – оприлюднені рецензії на монографію та навчальний посібник відомих науковців, 6 – методичних розробок.

 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Тернопільської обласної ради за високі досягнення у науковій та навчально-виховній роботі (наказ № 203 від 06.11.2012), 2012 рік;
 • Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації за високі здобутки в науковій діяльності (наказ № 54 від 16.05.2019), 2019 рік.
 • Нагорода в номінації «Кращий психолог 2022 року» за пропаганду наукових знань і цикл наукових праць у галузі психології (за версією Української психологічної асоціації від 08.11.2022), 2022 рік.

Рік початку діяльності в університеті: 2022

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (рівень В2), польська (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса: провул. Б. Козубського, 6, м. Кременець, Тернопільська обл., Україна, 47003
тел.: +38(097)7437853
e-mail: nsavelyuk@ukr.netsavelyuk@tnpu.edu.ua