Ви є тут

Головна

Прізвище: Петрик

Ім'я: Олексій

По батькові: Анатолійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор філософії

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5824-6287

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, 2005р. Спеціальність: «Теплоенергетика» Кваліфікація: магістр з теплоенергетики
 • присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність, спеціалізація): доктор філософії (канд. техн. наук) за спеціальністю 144 – Теплоенергетика, 05.14.06-Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
 

Дисертації:

 • Підвищення ефективності використання теплоти в сталеплавильному агрегаті шляхом допалювання оксиду вуглецю, рік захисту – 2018, Національна металургійна академія України

Наукові інтереси:

 • вдосконалення теплотехнічних процесів і режимів роботи металургійного обладнання промислових підприємств.

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія експерименту та методи оброблення експериментальних даних
 • Опалення та вентиляція будівель
 • Хімічні та термічні методи обробки води
 • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
 • Організація та управління виробництвом в електротехнічній галузі
 • Економічні та екологічні аспекти електроенергетики
 • Енергетичний аудит та менеджмент
 • Основи енергозбереження

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 17, з них патентів – 1, статті у наукових фахових виданнях України та інших держав – 7 (із них 1 статей – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Science index та інші), 6 статей – у фахових виданнях України), тез доповідей на конференціях – 9.

 1. Яковлева И.Г. К вопросу определения концентрации газов в ванне сталеплавильных агрегатов / И.Г. Яковлева, А.А. Петрик // Вісник НТУ «ХПІ», - 2017. – № 16 (1238). - С. 94-98.
 2. Яковлева И.Г. Определение влияния теплофизических параметров на интенсификацию процессов теплообмена в ванне сталеплавильных агрегатов / И.Г. Яковлева, А.А. Петрик // Холодильная техника и технология,- 2017. – № 53 (1). - С. 54-62.
 3. Яковлева И.Г. Исследование температурных полей реакционных зон при продувке ванны сталеплавильного агрегата кислородом / И.Г. Яковлева, А.А. Петрик // Техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика,- 2016. – № 8. - С. 193-199.
 4. Яковлева И.Г. Исследование влияния параметров продувки металла кислородом в конвертере на процесс пылеобразования испарительного происхождения / И.Г. Яковлева, А.А. Петрик // Металлургическая и горнорудного промышленность,- 2017. – № 2. - С. 72-77.
 5. Яковлева И.Г. Исследование влияния параметров продувки металла кислородом в конвертере на процесс пылеобразования механического (брызги) происхождения / И.Г. Яковлева, А.А. Петрик // Металлургическая и горнорудного промышленность,- 2017. – № 3. - С. 103-106.
 6. Яковлева И.Г. Общая характеристика и особенности дутьевых устройств при верхней продувке ванны сталеплавильного агрегата кислородом / И.Г. Яковлева, А.А. Петрик // Металургия,- 2017. – № 1 (37). - С. 24-27.
 7. Petrik А. Investigation of the carbon monoxide post-combustion flame in the working space of a steelmaking unit / A. Petrik, І. Yakovleva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies,- 2017. – № 5/8 (89). - P. 51-57. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.112072 (Scopus)
 8. Патент 108529 України, МПК С21С 5/04. Оптимізація витрат природного газу в рідкі періоди плавки / Петрик О.А., Коломієць Д.Н., Чернишов С.І., Вавілов А.Ф., Степаков С.В. (Україна); заявник і патентовласник МК ПАТ “Запоріжсталь”.– № u 2015 108529; заявл. 21.12.2015; опубл. 25.07.2016, Бюл. №14. – 4 с.

ТЕЗИ:

 1. Петрик А.А. Исследование факела дожигания оксида углерода в рабочем пространстве сталеплавильного агрегата / А.А. Петрик // «43 міжнародна научно-технічна конференція комбінату «Запоріжсталь»» (м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2015 р.). — Запоріжжя: Запоріжсталь, 2015. – С. 58.
 2. Петрик А.А. Исследование температурных полей реакционных зон при продувке ванны сталеплавильного агрегата кислородом / А.А. Петрик, Д.Н. Коломиец // «Проблеми екології та експлуатації об'єктів енергетики» (м. Одеса, 20-24 вересень 2016 р.). — К: ІПЦ АЛКОН, 2017. – С. 141-144.
 3. Петрик А.А. Оптимизация кислородных режимов работы сталеплавильных агрегатов в условиях ПАО «Запорожсталь» / А.А. Петрик // «44 міжнародна научно-технічна конференція комбінату «Запоріжсталь»» (м. Запоріжжя, жовтень 2017 р.). — Запоріжжя: Запоріжсталь, 2017. – С. 59.
 4. Петрик А.А. Разработка энергосберегающих режимов выплавки стали / А.А. Петрик // «27 всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів» (м. Одеса, 14 квітня 2017 р.). — Одеса: ОНАХТ 2017. – С. 53-54.
 5. Petrik A.A. Thermophysical processes at the intensification of thermal work of the steel-smelting bath / A. Petrik, I. Yakovleva, L. Klimenco // Теорія і практика еффективного управління: зб. наукових праць / ЗДІА. - Запоріжжя, 2016. - т. 5. - С. 181.
 6. Петрик А.А. Исследование теплообмена в объеме сталеплавильного агрегата / А.А. Петрик // «Теорія и практика сучасної науки» (м. Дніпро, 24-25 лютого 2017 р.).-Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2017. – С. 137-140.
 7. Петрик А.А. К вопросу определения рациональной конструкции дутьевого устройства / А.А. Петрик // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Ужгород, квітень 2017 р.). — Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2017. – С. 135-141.
 8. Петрик А.А. Снижение выбросов вредных веществ при продувке расплава струей в ванне сталеплавильного агрегата в условиях ПАО «Запорожсталь» / А.А. Петрик // 43 міжнародна науково-технічна конференція ПАТ «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя, 10-11 листопада 2016 р). - Запоріжжя: Вид. "Запоріжсталь", 2016. - С. 55.
 9. Петрик А.А. Определение влияния теплофизических параметров на интенсивность перемешивания расплава в ванне сталеплавильного агрегата/ XIII international scientific and practical conference «Prospects of world science - 2017» (Sheffield, England, July 30 – August 7,- 2017. – Р.3-5.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2021

Мови спілкування: українська (вільно), англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 230
тел.: +380(61)7698411
e-mail: iternel178@gmail.com