Ви є тут

Головна

Прізвище: Романова

Ім'я: Тетяна

По батькові: Анатоліївна

Посада: старший викладач 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7684-4432

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=wF-eq7gAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Освіта: повна вища

 • У 2000 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю "фізична реабілітація", кваліфікація за дипломом – «магістр фізичного виховання, спорту, валеології, викладач»
 • У 2021 році закінчила Національний університет "Запорізька політехніка" за спеціальністю “спеціальна освіта”, кваліфікація за дипломом – «вчитель-логопед, вчитель з корекційної освіти, викладач університетів та вищих навчальних закладів»
   

Дисципліни які викладає:

 • Логопедичній масаж
 • Фізична реабілітація осіб з порушенням мови
 • Методика навчання основ здоров’я та рекреаційні технології
 • Професійне вдосконалення
 • Прикладна антропометрія
 • Масаж та ЛФК

Основні наукові роботи (публікації):

 • Концептуальні засади формування готовності майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу / Т.А.Романова Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 78. – С. 178-181
 • Формування основ професіоналізму в майбутніх фахівців зі спеціальної освіти у процесі професійної підготовки: теоретичний аспект / Т.А. Романова Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 80
 • Дяченко М. Д., Дяченко І. М., Романова Т. А. Моделювання освітнього процесу розвитку медіаграмотності студентів: теоретичний аспект. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2022. №81 С. 42–46.
 • Мирна А. І. Роль фестивалю масажу у формуванні мотивації та здобуття студентами практичних навичок з фізичної реабілітації в контексті болонського процесу / А. І. Мирна, Т. А. Романова, В. О. Сидорин // Тиждень науки- 2016. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 54-55.
 • Альтернативні методики М. Фельденкрайза та Т. Ханна, методологія розкриття потенціалу тілесності / Т.А. Романова Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1615-1617
 • Найпоширеніші ортопедичні проблеми в осіб літнього віку / Т.А. Романова Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С.1880–1881
 • Характеристика сучасних напрямів оздоровчих систем / Т.А. Романова // Тиждень науки- 2019. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 38-41.
 • Романова Т.А. Вміст фізичної підготовки жінок 35-45 років з використанням різних видів фітнеса на основі обліку соматотипа / Т.А. Романова // Тиждень науки- 2020. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2020. – С. 66- 68.
 • Підготовка майбутніх логопедів до професійної діяльності: теоретичний аспект / Т.А. Романова Наука і вища освіта : тези доповідей XXIX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 11 листопада 2020 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2020. – C.222-223
 • Підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до соціально-реабілітаційної діяльності з молодшими школярами в інклюзивному середовищі/ Т.А. Романова Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку охорони здоров᾽я: проблеми, перспективи, світовий досвід: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Льорет-де-Мар, 05 лютого 2021 р.) / за заг. ред. О.Г. Алексєєва. – Льорет-де- Мар: ЗДМУ, 2021. – С. 128-131
 • Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальної освіти з позицій гуманістичних концепцій розвитку особистості / Т.А.РомановаПедагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2021 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. – С.123- 126
 • Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти і логопедів до розвитку дітей засобами казки / Т.А. Романова Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні:сучасний стан та перспективирозвитку Ж Матеріали першої науково-практичної конференції (10-12 червня 2021 року )/ за загальною редакцією О.С. Семенова. Луцьк :ФОП Іванюк В.П., 2021. – C114-117
 • Романова Т. А. Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальної освіти до створення умов для ефективної корекційної роботи з дітьми. Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно - методологічному забезпеченні підготовки фахівців : Збірник наукових праць за матеріалами наукової інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (18 листопада 2021 р.). Харків, ХНАДУ, 2021. C. 99–102 URL: https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view .php?id=2624
 • Романова Т. А. Ігрові методи у формуванні комунікативної культури майбутніх логопедів. Наука і вища освіта : тези доповідей XXX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 10 листопада 2021 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2021. С.197–198.
 • Романова Т. А. Ігрові методи у формуванні комунікативної культури майбутніх логопедів. Наука і вища освіта : тези доповідей XXX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 10 листопада 2021 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2021. С.197–198.

Всього наукових праць: 23, з них патентів – 2, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Романова Т.А Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до терапії та медичної реабілітації хворих із внутрішньою і професійною патологією» 20-21 квітня 2018 року, м. Запоріжжя  (проходила: ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).
 • Романова Т.А. В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у практиці лікаря-інтерніста: інновації, здобутки, перспективи з позицій доказової медицини і європейського досвіду» 22-23 листопада 2018 року, м. Запоріжжя  (проходила: ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).
 • Науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки – 2019»: «Сучасні проблеми та інновації фізичної терапії та ерготерапії», 15–19 квітня 2019 р.
 • Романова Т.А Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до терапії та медичної реабілітації хворих із внутрішньою і професійною патологією» 20-21 квітня 2019 року, м. Запоріжжя  (проходила: ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).
 • Романова Т.А Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної, превентивної, реабілітаційної і професійної медицини» 21-22 березня 2019 року, м. Запоріжжя  (проходила: ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).
 • ІV Всеукраїнський з’їзд фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини фізичної та реабілітаційної медицини – 2019» 11-13 квітня 2019 р., м. Дніпро.
 • Міжнародна конференція «Актуальні питання комплементарної/ альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини в підготовці фахівців» 13-14 квітня 2019 року.
 • Міжнародна науково - практична конференція «Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату» 15 -16 червня 2019 року м. Запоріжжя.
 • Взяла участь у семінарі «Логопедичний та зондовий масаж в корекції звуковимови. Фасціальне кінезіотейпування в логопедичної практиці» 14-16 листопада 2020 року м. Запоріжжя.
 • Взяла участь у ХХ ювілейній міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 120-річчю ОНМедУ «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2020», м. Одеса.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди: 

 • Подяка за організацію та проведення ІІІ фестивалю масажу MASSAGEFEST “Світ масажу 2014" та чемпіонату масажистів «Кубок майстра»;
 • Подяка за допомогу у проведенні IV фестивалю масажу MASSAGEFEST "Світ масажу 2015" та V чемпіонату масажистів «Кубок майстра»;
 • Нагорода за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм, плідну підготовку та наукову роботу, а також за активну позицію у громадському житті, 2015 р.;
 • Диплом за участь у V фестивалі “Світ масажу” та I конкурсі масажистів ПАМУ;
 • Нагорода за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у підготовці кваліфікованих кадрів та з нагоди 10-річниці заснування інституту управління та права ЗНТУ.

Рік початку діяльності в університеті: з 2007 року

Мови спілкування: українська 

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 398В
тел.: +380(61)7698572
e-mail: romanova10tanj@gmail.com