Ви є тут

Головна

2020 рік

 1. Pereverzieva A. V., Volkov V. P. Assessment and forecasting of favourable conditions for entrepreneurship development. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Т. Vol. 6. № No.3. Pp. 59-66.  URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-59-66 (Web of Science). (Web of Science).
 2. Переверзєва А. Оцінка розвитку територіальних громад з використанням теорії нечітких множин. Вісник Переяслав-Хмельницького національного університету. 2020. № №44. C. 111-119. (Index Copernicus, Google Scholar).
 3. Pereverzieva A. V., Volkov V. P. Assessment method of social enterpreneurships nature and its development. Management and entrepreneurship: trends of development. 2020. Т. 1. № No11. C. Pp. 113-131. URL: DOI 10.26661/2522-1566/2020-1/11-08.1. https://management-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/12. (Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, ROAD, WorldCat, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals, Google Scholar, ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor indexing, Open Access, ISSN-L: 2617-7064 ).
 4. Переверзєва А. В., Волков В. П. Дослідження моделі соціального підприємництва як інноваційної форми бізнесу. Вісник Одеського національного економічного університету. 2020. Т. 1-2. № №274-275. С.28-40. (Index Copernicus, CrossRef, ROAD, Ulrichsweb).
 5. Pereverzieva A. V., Осаул А. О., Gavrilova K. . Social entrepreneurship and classical entreprise with social responsibility analysis: advantages and disadvantages. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences. 2020. Т. 3. № №47. C. 46-50.  URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1407. (Index Copernicus).
 6. Pereverzieva A. V., Volkov V. P. Social entrepreneurship as seen by the future managers. International Journal of Scientific Research and Management. 2020. Т. 8. № №11. C. Рр. 477-490.  URL: https://www.ijsrm.in/index.php/ijsrm/article/view/2910/2202. DOI: 10.18535/ijsrm/v8i11.sh01. (Index Copernicus, ROAD, Ulrichsweb).
 7. Переверзєва А. В., Шпунтова А. Підвищення інноваційного потенціалу національної економіки в умовах активізації співробітництва. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2020. C. 56-60.
 8. Переверзєва А. В., Школовий К. . Цифрова економіка як найвища ступінь розвитку інфокомунікаційних технологій. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2020. C.60-68.
 9. Переверзєва А. В., Садомський О. О. Проблеми виходу українських підприємств на європейські ринки. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2020. C. С.70-78.
 10. Переверзєва А. В., Мержинський Є. К. Цифровізація економіки в країнах ЄС: досвід для України. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2020. C. С.80-89.

2019 рік

 1. Переверзєва А. В., Маліновська Є. Торгівельне співробітництво України з ЄС. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2019.  C. 56-66.
 2. Переверзєва А.В., Чупилка Д. Теоретичні основи дослідження міжнародного поділу праці. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2019.  C. 67-77.
 3. Переверзєва А. В., Міразізян Е. Розвиток альтернативної енергетики проблеми та перспективи. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2019.  C. 78-88.
 4. Pereverzieva A. V. A methodical approach to the assessment of human resources` interactons. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovaton (JEMI). 2019.  Т. 15.  № 1.  C. 171-204.  (Web of Science, Index Copernicus).
 5. Pereverzieva A. V., Volkov  V. P. The Method of Comprehensive Development Assessment based on Multy-Component. Analysis. International Journal of Economics & Business Administration. 2019.  Т. 7.  № 4.  C. 483-503.  (SCOPUS).
 6. Pereverzieva A. V. Assessment of the Enterprise Internalization Level. Вісник ЗНУ: Збірник наукових статей. Економічні науки. 2019.  Т. 3.  № 43.  C. 92-97.  (Index Copernicus, Google Scholar).
 7. Переверзєва А. В. Оцінка розвитку територіальних громадах як соціально-економічних систем. Вісник Ужгородського національного університету. Серія економічна. 2019.  Т. 2.  № 54.  C. 61-70.  (Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef).
 8. Переверзєва А. В. Управління трудовими ресурсами об’єднаних територіальних громад: світовий досвід. Вісник Одеського національного університету. Економіка». 2019.  Т. 24.  № 4.  C. 99-103.  (Index Copernicus, Google Scholar).

2018 рік

 1. Переверзєва А. В., Волков В. П. Impact of human re-sources` «energy» on the development of business entities. Baltic Journal of Economic Studies. 2018.  Т. 4.  № 2.  C. 159-168.  (Web of Science, Index Copernicus, ERIH PLUS, Directory of Open Access Journals, Socionet, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Open Directory Project).
 2. Переверзєва А. В. Budgets’ self-sufficiency territorial communities as the basic for the human resources  development. European  Cooperation. 2018.  № № 2(33).  C. 56-64.  (Index Copernicus).
 3. Переверзєва А. В. Критеріальні ознаки  формування об’єднаних територіальних громад: національні особливості та  зарубіжний досвід. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018.  № № 22.  C. http://global-nation.   URL: http://global-nation-al.in.ua/issue-22-2018. .  (Index Copernicus).
 4. Переверзєва А. В. Методичні підходи до класифікації об’єднаних територіаль-них громад на основі аналізу  фінансових та людських ресурсів. Бізнес-Інформ. 2018.  № №2.  C. C. 64-69.  (Index Copernicus).
 5. Переверзєва А. В. Розрахунок вартості створення нових  робочих місць у об’єднаних територіаль-них громадах. Інноваційна економіка. 2018.  № №1-2.  C. 114–119.  (Index Copernicus).
 6. Переверзєва А. В. Оцінка рівня життя в об’єднаних територіальних  громадах: національні та  міжнародні стандарти. Вісник  Ужго-родського на-ціонального університету. Серія  економічна. 2018.  № №1 (51).  C. 91–94.   URL: DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1 (51).91-94. .  (Index Copernicus).
 7. Переверзєва А. В. Модель  розвитку об’єднаних територіальних громад. Науковий  вісник  Херсонського державного університету. Серія  «Економічні науки». 2018.  № №29-1.  C. 109-112.  (Index Copernicus).
 8. Переверзєва А. В. Синергетичний ефект у розвитку людських ресурсів об’єднаних територіаль-них громад. Економіка і держава. 2018.  № №3.  C. 71–74.  (Index Copernicus, Google Scholar).
 9. Переверзєва А. В. Вплив людських ресурсів на формування та розвиток територіальних громад: регіональний вимір : монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 340 с.  (13,8 д.а).
 10. Переверзєва А.В. Сучасні методи управління інтелектуальними і матеріальними ресурсами. Особливості управління трудовими ресурсами об’єднаних територіальних громад: колективна монографія / За заг. ред. д.т.н., проф. В.П. Волкова, д.е.н., проф. Л.А. Горошкової. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 138 с. С. 8–50. (0,2 д.а).

2017 рік

 1. Переверзєва А.В., Мала К.С. Експортна стратегія підприємства як основа діяльності на міжнародному ринку. Вісник ЗНУ: Збірник наукових статей. Економічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2017. №3 (35). С. 102–108.

2016 рік

 1. Переверзєва А.В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України. Вісник ЗНУ: Збірник наукових статей. Економічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2016. №1 (29). С. 74–81.
 2. Переверзєва А.В., Матвієнко С.Є. Аналіз чинників формування міжнародної конкурентоспроможності аграрного сектора національної економіки. Вісник ЗНУ: Збірник наукових статей. Економічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2016. №4 (32). С. 74–81.