Ви є тут

Головна

Прізвище: Венгерська

Ім'я: Наталя

По батькові: Сергіївна

 

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Участь у роботі рад і державних структур: ...

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-8171-8206

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, рік закінчення - 2008 р., спеціальність за дипломом  - облік і аудит, кваліфікація за дипломом  - магістр з економіки, економіст
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»: «Регулювання розвитку сфери послуг регіонів України», рік захисту – 2013, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Наукові інтереси:

 • Глобалізація та транснаціоналізація бізнесу
 • Міжнародний бізнес та інноваційне підприємництво
 • Ділові культури та міжнародні переговори
 • Циркулярна, цифрова та креативна економіка
 • Диверсифікація сільського туризму на засадах креативності та збалансованості
 • Європейські економічні студії

Дисципліни, які викладає:

 • Глобалізація та транснаціоналізація світової економіки
 • Управління міжнародними компаніями
 • Стратегія і тактика міжнародних переговорів
 • Інноваційні моделі та форми міжнародного бізнесу

Основні наукові роботи (публікації):

 • Венгерська Н.С., Удодова Я.В., Конченко Є.І. Інноваційна діяльність міжнародних авіакомпаній. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 25. С. 13-18.
 • Венгерська Н.С., Удодова Я.В. Куценко В.І. Особливості боротьби з відмивання грошей: міжнародний та національний рівень. Економіка і суспільство. 2018. Випуск № 19. С. 41-48.
 • Буднік А. І. Венгерська Н.С. Теоретичні та практичні аспекти розвитку креативного бізнесу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 35. С. 3-11.
 • Венгерська Н.С., Кулак А.С. Людський капітал як рушійна сила інноваційного розвитку. Інфраструктура ринку. Сер. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.2019. Вип. 35 С. 12-18.
 • Венгерська Н.С., Чернявська А. В. Поняття та розвиток використання технології блокчейн. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 36. С. 52-58.
 • Венгерська Н.С.,  Коваленко І.О. Особливості розвитку університетів в умовах активізації міжнародної освітньої міграції. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 6 (23). С. 17-23.
 • Venherska N.S., Makliuk O.M., Borysenko A.Yu., Prosvirkina A.O «China’s relations with Africa: neocolonialism or partnership?». Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2019. Випуск 3 (43). с. 77-83.
 • Venherska, N. S.,  Strelnikov  P. I. Development of circular economy in Germany: trends and prospects of experience implementation in Ukraine.  Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences, 2020. 4 (48), 95-99.
 • Прушківська Е. В., Венгерська Н. С., Кузьменко Ю. М. Організаційно-економічний механізм урегулювання екологічних конфліктів в умовах глобалізації. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. № 5 (22). С. 128 - 135.

Всього наукових праць: 29, з них статей у фахових журналах – 18, статей у колективних монографіях – 9, статей у іноземних наукових виданнях – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Ляшенко О.В., Венгерська Н.С. Тіньова економіка в Україні як негативний фактор інвестиційної привабливості. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 95-97.
 • Осаул А.О., Венгерська Н.С., Гаценко А. Європейський досвід розвитку зеленого туризму. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. С. 102-104.
 • Kucherova H., Ocheretin D., Los V. and Venherska N. Risks of the Methodology for Forecasting the Price of Bitcoin and the Frequency of Its Online Requests in the Digitalization of Economic Systems. ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 16 th Int. Conf. ICTERI 2020. Volume II: Workshops. Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020. P. 385-400. (Scopus).
 • Прушківська Е. В., Венгерська Н. С., Кузьменко Ю. М. Адаптація туристичного бізнесу до умов циркулярної економіки. Сучасні наукові підходи до модернізації економіки та фінансової системи країни : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: тези доп. міжн. наук.-практ. конф. Ужгород, 2020. С. 31 - 35.
 • Прушківська Е. В., Венгерська Н. С., Кузьменко Ю. М. Особливості та перспективи Шерінг економіки. Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: тези доп. Всеук. наук.-практ. конф., Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. С. 84 - 87.
 • Прушківська Е.В., Венгерська Н.С., Савенко О.О. Інноваційні форми молодіжного підприємництва: європейський та український досвід. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 16 грудня 2020 року). Київ : КПІ. 2020.
 • Лазнева І.О., Венгерська Н.С., Савенко О.О.  Особливості оподаткування молодіжних стартапів: європейський та національний досвід. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: збірник Матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2020 року). Київ : КНЕУ. 2020. С. 486-489.
 • Прушківська Е.В., Венгерська Н.С., Земляной А.О. Проблема NEET-молоді в країнах Європейського Союзу. Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 21-23.
 • Прушківська Е.В., Венгерська Н.С., Земляной А.О. Молодіжне соціальне підприємництво як інструмент підвищення зайнятості NEET-молоді в Європейському Союзі. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) Чернігів 2020.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2015

Мови спілкування: українська, російська, англійська (B2)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277а
тел.: +380(61)7698253
e-mail: nataljavengerskaja@ukr.net