Ви є тут

Головна

Мета навчання набуття здобувачами професійних компетентностей та досвіду науково-педагогічної і практичної роботи в галузі їх майбутньої професії, оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці, формування у них, на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання у магістранта потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК8. Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність працювати як автономно, так і в команді.

фахові компетентності:

СК1.   Здатність застосовувати наукові факти, концепції, теорії, принципи та методології наукових досліджень.

СК2.   Здатність до реалізації принципів системного підходу при проведенні досліджень процесів, що протікають в телекомунікаційних і радіотехнічних системах та засобах телемедичного та біомедичного призначення.

СК3.   Здатність обґрунтовано обирати та ефективно застосовувати математичні методи, комп'ютерні технології моделювання, а також методи оптимізації телекомунікаційних і радіо-технічних телемедичних та біомедичних систем і пристроїв.

СК 11. Здатність проводити викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах та ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання.

Викладач дисципліни:

Самойлик Сергій Сергійович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.ф.-м.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

 

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

 

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

обов’язкова

 

 

 

Модулів – 

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Телемедичні та біомедичні системи»

Рік підготовки:

 

 

Змістових модулів – 

2-й

2-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

             (назва)

Семестр

 

 

Загальна кількість годин – 180

3-й

3-й

 

Лекції

 

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

 

 

 

Практичні, семінарські

 

 

180 год.

180 год.

 

Лабораторні

 

 

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

Індивідуальні завдання:

 

 

Вид контролю: диф.залік