Ви є тут

Головна

Мета. Підготовка сучасного фахівця, який володіє базовими знаннями, вміннями і навичками по застосуванню телемедичних технологій у своїй професійній діяльності.

Завдання. Формування у студентів системного підходу до побудови сучасних телемедичних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК8. Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами.

ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність працювати як автономно, так і в команді.

фахові компетентності:

СК4.   Здатність розв’язувати задачі забезпечення надійності, живучості, завадозахищеності, інформаційної безпеки та пропускної здатності телекомунікаційних та радіотехнічних систем біомедичного призначення з урахуванням економічних, правових, безпекових та інших аспектів.

СКС2. Здатність забезпечувати ефективність біомедичних систем за рахунок впровадження сучасних технологій передачі, обробки, зберігання та відображення інформації, телемедичних підходів.

очікувані програмні результати навчання:

РН8. Спілкуватися іноземною мовою, усно і письмово при презентації та обговоренні результатів професійної діяльності, досліджень і проєктів у сфері телекомунікацій та радіотехніки, пошуку і аналізі науково-технічної інформації.

РН12. Знати основні принципи побудови медичних інформаційних систем, спеціалізованих сервер-кліентських застосуваннь, баз даних медичної інформації що відповідають стандартам DICOM. Вміти розробляти і реалізовувати сучасні та перспективні телемедичні системи та технології біомедичного та телемедичного призначення, що базуються на дистанційному використанні.

РН13. Знати та практично застосувати методи та моделі розробки вбудованих біомедичних систем, а також технології реалізації бездротових сенсорних мереж. Вміти проєктувати та використовувати вбудовані системи для обробки біомедичних сигналів.

Викладач дисципліни:

Самойлик Сергій Сергійович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.ф.-м.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

обов’язкова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Телемедичні та біомедичні системи»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

15 год.

4 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

2 год.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік