Ви є тут

Головна

Мета. Підготовка сучасного фахівця, який володіє базовими знаннями і навичками роботи  з моделювання телекомунікаційних систем, базових  теорій оптимізації систем масового обслуговування, вмінням вибрати відповідний інструментарій для вирішення конкретних завдань при проектуванні інформаційних систем зв’язку.

Загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

– здатність працювати в команді (ЗК-6);

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8).

Фахові (професійні) компетентності:

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

– здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3);

– здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4);

– готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8);

– здатність проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж(ПК-12).

Результати навчання:

– аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1);

– застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних (РН-2);

– адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних систем (РН-6);

– грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій (РН-7);

– аналізувати та виконувати оцінку ефективності методів проектування інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-9);

– спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та англійською (РН-10);

– застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи (РН-11);

– застосування розуміння засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-15);

– знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18).

Викладач дисципліни:

Самойлик Сергій Сергійович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.ф.-м.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів –

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів –

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

14 год.

4 год.

Самостійна робота

62 год.

82год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

 залік