Ви є тут

Головна

Мета. Метою вивчення дисципліни "Функціональні пристрої телекомунікаційних систем" є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати аналіз і проектування пристроїв обробки сигналів у телекомунікаційних системах та використовувати їх для створення більш складних радіоелектронних засобів.

Дисципліна "Функціональні пристрої телекомунікаційних систем" є логічним продовженням курсів “Теорія електричних кіл і сигналів”, “Основи схемотехніки”, “Технічна електродинаміка” і розташована у навчальному плані спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” на стику дисциплін, які забезпечують базову теоретичну та інженерну підготовку радіоінженерів.

У процесі опанування дисципліни "Функціональні пристрої телекомунікаційних систем" студенти, на підставі отриманих знань з фундаментальних понять теорії електричних кіл та сигналів, технічної електродинаміки, поширення радіохвиль, антен, напрямних систем, особливостей аналогової і цифрової схемотехніки, знайомляться з алгоритмами обробки сигналів і принципами побудови функціональних вузлів, що реалізуються на базі інтегральних мікросхем (модулятори, демодулятори, кодери, декодери) та іншими питаннями інженерної схемотехніки передавальних та приймальних пристроїв, які використовуються у сучасних засобах телекомунікацій.

Завдання. Задачею дисципліни "Функціональні пристрої телекомунікаційних систем"  є ознайомлення студентів з принципом дії пристроїв обробки і перетворення сигналів та функціональних вузлів, які виступають необхідною складовою частиною сучасних цифрових засобів зв’язку, зокрема, модуляторів і демодуляторів, кодерів та декодерів, а також з основними варіантами реалізації функціональних схем радіопередавального і приймального трактів, телекомунікаційних мереж, у тому числі засобів мобільного стільникового зв’язку, навчання студентів сучасним методам аналізу і схемотехнічного проектування цих пристроїв із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

–здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5); 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8).

Фахові компетентності:

– здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

– здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації) (ПК-3);

– здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4);

– здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні  та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язкуі т.п.) для вирішення професійних завдань (ПК-5);

– здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6);

– готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8);

– готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки (ПК-14);

– здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування (ПК-15).

Очікувані програмні результати навчання.

Результати вивчення дисципліни деталізують наступні програмні результати:

– застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах (РН-2);

– пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією (РН-4);

– навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

– адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6);

– грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);

– описувати принципи та процедури, що використовуються в телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних мережах та радіотехніці (РН-8);

– спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (РН-10);

– застосування розуміння засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-15);

– орієнтуватися у характеристиках та особливостях методів модуляції та кодування сигналів в телекомунікаційних системах та мережах зв’язку та вміти застосовувати відповідні пристрої, що їх використовують, для забезпечення сумісності та заданої якості обміну інформацією (РН-В).

знання теорій та методів фундаментальних та загальноосвітніх наук в об’ємі необхідному для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності;

–  вміння застосовувати базові знання основних нормативно – правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у галузі електроніки та телекомунікацій;

– вміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, обчислювальної і мікропроцесорної техніки та програмування, програмних засобів для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності;

– вміння проводити розрахунки елементів телекомунікаційних систем та систем телевізійного й радіомовлення, згідно технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням засобів автоматизації проектування, в т. ч. створених самостійно;

– вміння проектувати, в т.ч. схемотехнічно нові (модернізуючи існуючі) елементи (модулі , блоки, вузли) телекомунікаційних та радіотехнічних систем, систем телевізійного й радіомовлення тощо;

здатність брати участь у проектуванні нових (модернізації існуючих) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних  систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо;

– вміння застосовувати сучасні досягнення у галузі професійної діяльності з метою побудови перспективних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних  систем  та систем  телевізійного й радіомовлення тощо;

– вміння діагностувати стан обладнання (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних  систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо;

– вміння використовувати системи моделювання та автоматизації схемотехнічного проектування для розроблення елементів, вухзлів, блоків радіотехнічних та телекомунікаційних систем;

– здатність до вибору методів та інструментальних засобів вимірювання параметрів та робочих характеристик телекомунікаційних систем , інфокомунікаційних , телекомунікаційних , телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та стистем телевізійного й радіомовлення та їх елементів;

– вміти аналізувати та проектувати інформаційні мережі з урахуванням аналізу специфіки діяльності підприємства, використовуючи методологічні принципи оптимального планування і програмні продукти професійного проектування.

В результаті вивчення дисципліни  студенти повинні:

знати основні види множинного доступу до каналу зв’язку;

знати технічні аспекти реалізації методів мультиплексирування FDM, NDM, CDM, SDM, OFDM;

знати види завмирань, які виникають через багатопроменеве розповсюдження радіохвиль;

знати методи боротьби із завмираннями у каналі зв’язку;

знати функціональну реалізацію каналів зв’язку з використанням цифрових  видів модуляції;

знати умови передачі сигналів без міжсимвольної інтерференції;

знати функціональні схеми модемів сигналів BPSK, QPSK, OQPSK, MSK, GMSK, QAM, OFDM;

вміти визначати спектральну ефективність методу модуляції що використовується;

знати принципи дії,  види і функціональні схеми мовних кодерів і декодерів;

знати принципи дії, алгоритми  і види канального кодування;

знати принципи побудови приймально-передавального тракту сучасних телекомунікаційних мереж;

- бути ознайомленими з особливостями схемотехнічних рішень, вибором елементної бази та конструкторською реалізацією функціональних пристроїв мобільного зв’язку.

Викладач дисципліни:

Кабак Владислав Семенович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доцент

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання                   .

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 120

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

75 год.

110 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

іспит