Ви є тут

Головна

Мета - засвоєння сучасних методів і тенденцій розвитку побудови моделей зв’язку між структурою сигналу і механізмом його дії на радіотехнічні кола, формування здатності до вибору адекватного розв’язуваній задачі математичного апарату і  вироблення навичок вирішення певних технічних та наукових задач, які пов’язані з перетворенням радіотехнічних сигналів.

Завдання – засвоєння основного комплексу знань та фундаментальних закономірностей, що пов’язані з формуванням детермінованих та випадкових сигналів та процесів у лінійних та нелінійних радіотехнічних колах, пристроях та системах;    засвоєння принципів функціонування електричних кіл; засвоєння на певних прикладах тісного зв’язку між математичним описом і фізичним боком розглянутих явищ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

–       здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

–       здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

–       здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

–       здатність працювати в команді (ЗК-6);

–       здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

–       вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8);

фахові (професійні) компетентності:

–       здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);

–       здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на  основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

–       здатність використовувати базові методи, способи та засоби  отримання, передавання, обробки та  зберігання інформації (ПК-3);

–       здатність здійснювати комп'ютерне  моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4).

Результати навчання:

–       вміння аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1);

–       вміння застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах (РН-2);

–       вміння пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з реальними  структурами (РН-4);

–       мати навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

–       вміння адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6).

Викладач дисципліни:

Бугрова Тетяна Іванівна, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Нормативна

Модулів – 1

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 150

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

75 год.

110 год.

Індивідуальні завдання: 30 год.

Вид контролю: залік