Ви є тут

Головна

Мета. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм проводити аналіз, синтез і  здійснювати проектування систем радіоавтоматики різного призначення та використовувати їх для створення більш складних радіоелектронних засобів як складових сучасних телекомунікаційних засобів.

Дисципліна «Радіоавтоматика» є логічним продовженням курсів «Теорія електричних кіл та сигналів»,«Сигнали та процеси в радіотехніці»,«Основи схемотехніки», «Системи сучасних сигналів», “Пристрої прийому та обробки радіосигналів”, “Пристрої генерації, передавання та формування радіосигналів”, “Обчислювальна техніка та мікропроцесори” і є однією з підсумкових технічних дисциплін у навчальному плані спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, які завершують базову теоретичну та інженерну підготовку бакалаврів.

У процесі опанування дисципліни "Радіоавтоматика" студенти, на підставі отриманих знань з фундаментальних понять теорії електричних кіл та сигналів, базових положень аналогової та цифрової схемотехніки знайомляться з видами, архітектурою і принципами побудови систем радіоавтоматики, які базуються на основних засадах теорії систем автоматичного управління, особливостями статичних і астатичних систем, методами аналізу систем радіоавтоматики у часовій і частотній областях, показниками якості систем радіоавтоматики,  алгоритмами обробки сигналів і принципами апаратної реалізації функціонально необхідних вузлів систем автоматичного управління (частотні, фазові, часові і кутові дискримінатори, пристрої порівняння, фільтри нижніх частот) та іншими аспектами системотехніки, які використовуються у сучасних засобах телекомунікацій.

Завдання. Задачею дисципліни "Радіоавтоматика" є ознайомлення студентів з функціональними схемами і принципом дії систем радіоавтоматики, з основними показниками якості роботи системи регулювання, навчання студентів сучасним методам аналізу, синтезу і схемотехнічного проектування систем радіоавтоматики з використанням електронно-обчислювальної техніки

Вивчення дисципліни має прищепити студентам системний підхід до побудови систем автоматичного управління, що входять до складу радіотехнічних систем різного призначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

Загальні компетенції:
– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово  (ЗК-5);
– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);
– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);
– здатність  до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);
– здатність планувати та управляти часом (ЗК-3);
– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8).
 
Фахові компетенції:
- здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);
- здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації) (ПК-3);
- здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4) ;
- здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6);
- готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8);
- здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки (ПК-10); 
- готовність до вивчення науково- технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки (ПК-14);
- здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування (ПК-15).
 
Очікувані результати навчання:
– аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1);
– пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією (РН-4); 
– навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5); 
– адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6);
– грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);
– описувати принципи та процедури, що використовуються в телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних мережах та радіотехніці (РН-8);
– спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (РН-10); 
– застосування фундаментальних і прикладних наук для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних та радіотехнічних системах (РН-13); 
– знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18);
– брати участь у створенні прикладного програмного забезпечення для елементів (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних системта систем телевізійного й радіомовлення;
– проводити розрахунки елементів телекомунікаційних систем та систем телевізійного й радіомовлення, згідно технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням засобів автоматизації проектування, в т. ч. створених самостійно.
 

Викладачі дисципліни:

Кабак Владислав Семенович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доцент

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання                   .

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 150

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

30 год.

6 год.

Самостійна робота

90 год.

138 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: іспит