Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – засвоїти сучасні правила і тенденції розвитку систем передачі інформації та навчитися співставляти схеми реальних систем з відповідними математичними моделями, а також ознайомитись з існуючими методами та алгоритмами моделювання випадкових сигналів, окремих елементів систем і складних систем передачі інформації загалом.

Завдання - навчитись обирати адекватний розв’язуваній задачі математичний апарат та виробити навики вирішення певних технічних задач, які пов’язані з проектуванням сучасних систем передачі інформації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

– здатність працювати в команді (ЗК-6);

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8);

фахові (професійні) компетентності:

– здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

– здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3);

– здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4).

Результати навчання:

- аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які  характеризуються  комплексністю та  неповною визначеністю умов (РН-1);

- застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах (РН-2);

- набути навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

- адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6);

- грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);

- описувати принципи та процедури, що використовуються в телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних мережах та радіотехніці (РН-8);

- застосовувати фундаментальні і прикладні науки для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в  телекомунікаційних та радіотехнічних системах (РН-13).

Викладач дисципліни:

Бугрова Тетяна Іванівна, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: _________

 

Семестр

Загальна кількість годин – 225

5,6-й

5,6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

60 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

30 год.

8 год.

Самостійна робота

135 год.

205 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: іспит, залік